Βιοσυσσώρευση μετάλλων από είδη Ροδόφυτων στον κόλπο της Αντίκυρας κοντά σε ένα εργοστάσιο αλουμινίου

(Αυτή η μελέτη είναι μέρος ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κωδικό αριθμό EV3V-0906)

Αποτελέσματα

Το φάσμα των συγκεντρώσεων μετάλλων στα εφτά είδη που μελετήθηκαν παρουσιάζεται στον Πίνακα ΙΙΙ και το Σχήμα 2. Η σύγκριση των συγκεντρώσεων μετάλλων σε κάθε είδος στην ίδια περιοχή και την ίδια περίοδο περισυλλογής έδειξε ότι σε όλα τα είδη τα κύρια στοιχεία (Ca, Mg, Na και Κ) επέδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις με τo Fe να ακολουθεί. Η αφθονία των υπόλοιπων μετάλλων έδειξε διαφορές ανάμεσα στα είδη. Τα Liagora viscida και Vidalia volubilis επέδειξαν χαμηλή συγκέντρωση Cd, τα Wrangelia penicillata και Laurencia obtusa χαμηλή συγκέντρωση Cu, ενώ το Pterosiphonia complanata χαμηλές συγκεντρώσεις Cu και Cd. Η σχετική πληθώρα των άλλων μετάλλων δεν καθορίστηκε ξεκάθαρα.

Διαβάστε Περισσότερα

Τοπική κατανομή και εποχιακή μεταβολή των συγκεντρώσεων Fe, Pb, Zn, Cu, Cd, Na, K, Ca και Mg στη θαλάσσια βλάστηση Cymodocea nodosa (UCRIA) Aschers στον Κόλπο της Αντίκυρας

P. MALEA & S. HARITONIDIS

Ανάλυση

Οι συγκεντρώσεις μετάλλων στο Cymodocea nodosa γενικά μειώθηκαν με την ίδια σειρά όπως οι συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν στα φύκια Posidonia Oceanica και Halophila stipulacea στον κόλπο της Αντίκυρας (MALEA 1992, 1994, MALEA et al. 1994) και ήταν παρόμοιες με αυτές που καταγράφηκαν για φύκια σε άλλες περιοχές (π.χ. WOLFE et al. 1976, DRIFMEYER et al. 1980, SCHROEDER & THORHAUG 1980, JAGTAP 1983, BRIX & LYNGBY 1984, WAHBEH 1984, LACERDA & RESENDE 1986, WARD 1987, WARD et al. 1986).

Διαβάστε Περισσότερα

Επίδραση της ρύπανσης στη φυκοχλωρίδα του Κορινθιακού

άρθρο του Χρήστου Ι. Κατσαρού Βιολόγου

Ο Κορινθιακός κόλπος, παρά το ότι είναι αρκετά ευρύς και ιδιαίτερα βαθύς, ως κλειστό σύστηµα επηρεάζεται από τις εκροές από τη χέρσο. Ιδιαίτερη επιβάρυνση αποτελεί η αποβολή των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου αλουµινίου που λειτουργεί στον Κόλπο των Αντικύρων.

Διαβάστε Περισσότερα

Έχουμε και στον Κορινθιακό κόκκινη λάσπη

Greenpeace: Ξεχύθηκαν 50 τόνοι αρσενικού

Ευρήματα τοξικότητας που προκαλούν σοκ για την δημόσια υγεία  αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Greenpeace που δόθηκαν την Παρασκευή στην δημοσιότητα και συνδέονται με το ατύχημα της κόκκινης λάσπης στην Ουγγαρία.

Διαβάστε Περισσότερα

Υπόμνημα – αναφορά της Οικολογικής Κίνησης Αντίκυρας η «ΑΡΤΕΜΙΣ» για επιβάρυνση τόσο των εδαφών της ευρύτερης περιοχής όσο και των ιζημάτων του βυθού του κόλπου της Αντίκυρας από την πολύχρονη λειτουργία της βιομηχανίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ                                  

              «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»          

Αντίκυρα 26-09-2011

Η Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας Βοιωτίας «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» προσέφυγε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την υπ’ αριθμ. Ε 65552/15-10-2007 αίτησή της εζήτησε την ακύρωση των αποφάσεων 160645/14-07-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και ΑΠ. Δ5 –ΗΛ /Γ/ Φ.26/2493/25195/55Ε/8-1-07 του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και την άδεια εγκατάστασης αντίστοιχα της μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 412MW στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας του Ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε., όπου λειτουργεί ήδη μονάδα παραγωγής αλουμινίου και αλουμίνας, για λόγους που σχετίζονται με τη μόλυνση του περιβάλλοντος (ήδη βεβαρυμμένου).

Διαβάστε Περισσότερα

Βιοσυσσώρευση αλουμινίου στη θαλάσσια βλάστηση Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers και Posidonia oceanica (L.) Delile και στα Μακροφύκη του κόλπου της Αντίκυρας

Αποτελέσματα

Οι μέσες τιμές και το τυπικό λάθος της μέσης τιμής συγκέντρωσης Αl στα φύκη Cymodocea nodosa, Posidonia oceanicα και σε κάθε είδος μακροφυκών, ανεξάρτητα από τις εποχές και τους σταθμούς δειγματοληψίας, παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Βασιζόμενοι στη μέση τιμή (± SE) οι συγκεντρώσεις Al στα μακρόφυτα μειώθηκε με την εξής σειρά:

Χλωρόφυτα > Χρωμόφυτα > Ροδόφυτα >  P. oceanicα > C. nodosa

Διαβάστε Περισσότερα

Περιεχόμενο μετάλλων ορισμένων πράσινων και καφέ φυκιών του Κόλπου της Αντίκυρας

Π. Μαλέα1, Σ. Χαριτωνίδης1, Τ.Κεβρεκίδης2

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Βιολογίας, τμήμα Βοτανολογίας

2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Αποτελέσματα

Σε κάθε είδος που μελετήθηκε τα κυρίαρχα στοιχεία ήταν τα Ca, K, Mg, Na και ακολουθούν τα στοιχεία Fe και Pb. Στα περισσότερα είδη η περιεκτικότητα Cd  ήταν χαμηλότερη (Πίνακες 2,3). Τα πράσινα φύκια παρουσίασαν υψηλότερη περιεκτικότητα σε Fe, Cu, Pb, Na και Κ από τα καφέ φύκια, ενώ τα καφέ φύκια συγκέντρωσαν περισσότερο Cd, Ca και Mg (πίνακες 2,3).

Διαβάστε Περισσότερα

Ποιότητα Περιβάλλοντος Όρμου Αντίκυρας - Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Μελετών

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση των περιβαλλοντικών μελετών για την κατασκευή και λειτουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών στην περιοχή του όρμου Αντίκυρας στη Βόρεια ακτή του Κορινθιακού Κόλπου. Αναλύονται διεξοδικά περιβαλλοντικές μελέτες σχετικά με την επιβάρυνση της περιοχής από τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων της ΑτΕ τόσο πριν όσο και μετά την κατασκευή των νέων μονάδων των Θερμοηλεκτρικών Σταθμών.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστολή της οικολογικής κίνησης Αντίκυρας ΄΄Η ΑΡΤΕΜΙΣ΄΄ προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

Aντίκυρα 01-2-2012

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής

Ενόψει της συζήτησης που διεξάγεται στην εν λόγω Επιτροπή για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου, σε μια προσπάθεια να εντοπισθούν τα ανοικτά ζητήματα, οι πιέσεις, οι προκλήσεις αλλά και οι αναγκαίες λύσεις, η Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας Η ΑΡΤΕΜΙΣ, θέλοντας να συμβάλλει σ΄ αυτό το διάλογο, σας αποστέλλει  πολλά από τα στοιχεία και τις μελέτες που διαθέτει σχετικά με τη ρύπανση του Όρμου της Αντίκυρας και του ευρύτερου Κορινθιακού Κόλπου εξαιτίας της πολυετούς λειτουργίας της βαριάς βιομηχανίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καθώς και της πρόσφατης λειτουργίας του εν εξελίξει ενεργειακού κέντρου του Ομίλου Μυτιληναίος αλλά προτείνει και λύσεις για τη βελτίωση της τραγικής περιβαλλοντικά κατάστασης.

Διαβάστε Περισσότερα

Τοξική λάσπη πνίγει τον Κορινθιακό

Λόφοι από άκρως επικίνδυνα βαρέα μέταλλα καλύπτουν τον βυθό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χάρης Καρανίκας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008

Τριακόσιες χιλιάδες στρέμματα του πυθμένα του Κορινθιακού υπολογίζεται ότι καλύπτει η κόκκινη λάσπη, το απόβλητο που προκύπτει κατά την παραγωγή του αλουμινίου και το οποίο περιέχει βαρέα μέταλλα, όπως μόλυβδο, τιτάνιο, χρώμιο και κοβάλτιο. Από το 1972 οπότε άρχισε η απόρριψή του από την εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος στον κόλπο της Αντίκυρας, εκτιμάται ότι έχουν εναποτεθεί και εξαπλωθεί στον βυθό περισσότεροι από 20 εκατ. τόνοι ερυθράς ιλύος.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση