• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των ιχθυοκαλλιεργειών στον Κορινθιακό κόλπο

Η ΑΛΚΥΩΝ στις 26.11.2018  υπέβαλλε ένσταση στην ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. 423/20942//01-03-2018 του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣ:  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΘΕΜΑ: ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΠΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 423/20942//01-03-2018  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Αξιότιμε κ. Συντονιστή,

     Η Ομοσπονδία μας ιδρύθηκε  το έτος 1996, είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, μετεξέλιξη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ  με έτος ιδρύσεως το 1978  και απαρτίζεται από δεκάδες ενεργούς συλλόγους  όλων των  Νομών που βρέχονται από τον Κορινθιακό κόλπο.

Κοινός μας  σκοπός είναι  η προστασία και βιώσιμη προοπτική του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Κορινθιακού κόλπου και των χερσαίων περιοχών αυτού, η αξιοβίωτη πρόοδος  των  πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται σ’αυτές τις περιοχές.

Η Ομοσπονδία μας αναδεικνύει , προωθεί , συντονίζει και διεκδικεί την επίλυση  των μεγάλων  προβλημάτων της περιοχής μας τόσο στο στεριανό όσο και στο θαλάσσιο τμήμα του κόλπου.

 Στις 01/03/2018 εκδόθηκε από την Αποκ/νη Διοίκηση  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ.. 423/20942//01-03-2018 που αφορά στην

έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από:

α) πλωτή μονάδα πάχυνσης εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθυών συνολικής δυναμικότητας 2.340 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων σε θέση νοτιότερα της υφισταμένης «Λιμανάκι» [μετεγκατάσταση από τη θέση «Λιμανάκι», επέκταση (κατά 30 στρέμματα), αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 10 στρεμμάτων], και

β) χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της μονάδας σε δημόσια χερσαία εποικιστική έκταση 15 στρεμμάτων στη θέση «νότια του Ακρωτηρίου Μούντα», Τοπικής Κοινότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»»,με ΑΔΑ:78ΘΜΟΡ10-Φ3Μ.

 Η Ομοσπονδία μας  υπέβαλε εμπρόθεσμα ένσταση κατά την ανωτέρω απόφασης  στο γραφείο του Υπουργού ( επισυνάπτεται  Νο 1).

Το τμήμα νομικών θεμάτων και κρίσεως προσφυγών του ΥΠΕΝ με την Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/33917/2107 4/6/2018 απόφασή του ακυρώνει την ¨ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 423/20942/1.3.2018 απόφαση του Συντονιστή Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ¨

( επισυνάπτεται Νο 2 )

 Με την σημερινή μας επιστολή  επανερχόμαστε στο πρώτο σκέλος της ένστασής  μας της 31/03/2018 και θέτουμε το ζήτημα της χωροθέτησης  αυτής της μονάδας γιατί γίνεται κατάφορη παραβίαση της νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση:

Αναφορικά με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις υδατοκαλλιέργειες (απόφαση 31722/4-11-2011, ΦΕΚ 2505 Β/4-11-2011) ΑΕΠΟ

Με την με αρ. πρωτ. 423/20942/01-03-2018ΑΕΠΟ, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για μονάδα υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.» και συγκεκριμένα, για την πλωτή μονάδα εγκρίθηκε “μετεγκατάσταση από τη θέση «Λιμανάκι», επέκταση (κατά 30 στρέμματα), αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 10 στρεμμάτων” σε νέα συνολική δυναμικότητα 2.340 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων.

Με την υπογραφή της με αρ. πρωτ. 423/20942/01-03-2018ΑΕΠΟέπαυσε να ισχύει η αρ. 5262/240189/24-11-2014 ΑΕΠΟ ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) πλωτή μονάδα πάχυνσης εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθυών συνολικής δυναμικότητας 150 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Λιμανάκι» και β) χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της μονάδας σε δημόσια χερσαία εποικιστική έκταση 15 στρεμμάτων στη θέση «νότια του Ακρωτηρίου Μούντα», Τοπικής Κοινότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»

Από τα αναγραφόμενα στοιχεία στην με αρ. πρωτ. 423/20942/01-03-2018 ΑΕΠΟπροκύπτει:

Κεφάλαιο γ) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων της, 

Ενότητα  γ1) Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης,

α/α 3. Σύμφωνα με την αρ. 31722/04-11-2011 απόφαση … περί έγκρισης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, η μονάδα χαρακτηρίζεται ως μεμονωμένη ή σημειακή, καθώς η θέση της εγκατάστασης  δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις περιοχές Π.Α.Υ. κατηγορίας Α – Ε.

α/α 4.  Οι μονάδες αυτές επιτρέπεται να συνεχίσουν την λειτουργία τους στην υφιστάμενη θέση, καθώς και να εκσυγχρονιστούν, καθ’ όσον σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω ΚΥΑ: «Η διατήρηση υφισταμένων μεμονωμένων μονάδων εκτός ΠΑΥ είναι δυνατή, εφόσον δεν μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους (έκταση, δυναμικότητα). Αν η μισθωμένη έκτασή τους είναι μικρότερη των 40 στρ., είναι δυνατή η επέκτασή τους εντός του ορίου αυτού. Σε περίπτωση επέκτασης πέραν των 40 στρ. μετεγκαθίστανται εντός ΠΑΥ, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος Πλαισίου».

Ισχύουσα Νομοθεσία

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις υδατοκαλλιέργειες (απόφαση 31722/4-11-2011, ΦΕΚ 2505 Β/4-11-2011) μέσω των ρυθμίσεων του έχει σαν σκοπό την παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης υποδοχέων και μονάδων του τομέα, κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης τόσο των υποδοχέων όσο και των μεμονωμένων μονάδωνσε σχέση με τα χαρακτηριστικά του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

Το ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες έχει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

-Εξασφάλιση αναγκαίου χώρου για την ανάπτυξη του τομέα και την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για την ανάπτυξη νέων μονάδων, για επεκτάσεις ή μετεγκαταστάσεις και εκσυγχρονισμούς υφισταμένων μονάδων, καθώς και για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων καλλιέργειας.

-Εξορθολογισμός της χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών με ενίσχυση της οργανωμένης λειτουργίας των μονάδων έναντι της σημειακής χωροθέτησης και θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών χωροθέτησης των μεμονωμένων μονάδων.

 Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΕΠΧΣΑΑ για την χωροθέτηση των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 5), αυτές αναπτύσσονται σε επιλεγμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων, τις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ).  Μέσα στις ΠΑΥ επιτρέπεται η χωροθέτηση των μονάδων σε ζώνες -είτε οργανωμένες με φορέα διαχείρισης (ΠΟΑΥ), είτε με μορφή άτυπων συγκεντρώσεων (ΠΑΣΜ)- και μεμονωμένα. Μεμονωμένη χωροθέτηση εκτός των ΠΑΥ εξετάζεται μόνο σε περιπτώσεις πειραματικών μονάδων, μονάδων σε συνδυασμό με τουριστικές χρήσεις, σε ακατοίκητα νησιά δυσπρόσιτων-παραμεθόριων περιοχών και για τη διατήρηση υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται στο ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες και τον προσαρτημένο στην απόφαση Χάρτη, Εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας (άρθρο 11), η υφιστάμενη μονάδα στη θέση «Λιμανάκι» δεν περιλαμβανόταν σε καμία από ΠΑΥ που θεσμοθετήθηκαν και χαρακτηρίστηκε σαν μεμονωμένη ή σημειακή μονάδα εκτός ΠΑΥ.

Όπου, ως μεμονωμένη ή σημειακή μονάδα χαρακτηρίζεται: μονάδα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εντός ή εκτός ΠΑΥ για την οποία ισχύουν κατά περίπτωση ειδικοί περιορισμοί και όροι ως προς την έκταση, τη δυναμικότητα και την απόστασή της από άλλες μονάδες, από όρια ΠΟΑΥ και από την πλησιέστερη μονάδα σε ΠΑΣΜ (άρθρο 3).

Σύμφωνα μετο ΕΠΧΣΑΑγια τις υδατοκαλλιέργειες - Άρθρο 5.Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών, παρ. 1. Χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, …-μεμονωμένες χωροθετήσεις είναι δυνατές σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται παρακάτω … β. Μεμονωμένη Χωροθέτηση εκτός Π.Α.Υ.… … «Η διατήρηση υφισταμένων μεμονωμένων μονάδων εκτός ΠΑΥ είναι δυνατή, εφόσον δεν μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους (έκταση, δυναμικότητα). Αν η μισθωμένη έκτασή τους είναι μικρότερη των 40 στρ., είναι δυνατή η επέκτασή τους εντός του ορίου αυτού. Σε περίπτωση επέκτασης πέραν των 40 στρ. μετεγκαθίστανται εντός ΠΑΥ, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος Πλαισίου».

Σύμφωνα με ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες, Άρθρο 3.Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί, β. Ορισμοί «Έκταση εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας: η θαλάσσια μισθωμένη έκταση ενιαία ή σε πάρκα, για την οποία αδειοδοτείται η μονάδα και η οποία οριοθετείται με τις συντεταγμένες των άκρων της».

 Τεκμηρίωση προσφυγής

Με την με αρ. πρωτ. 423/20942/01-03-2018ΑΕΠΟ(την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη) εγκρίθηκε η μετεγκατάσταση της μονάδας, που αντίκειται στις  ρυθμίσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις υδατοκαλλιέργειες (απόφαση 31722/4-11-2011, ΦΕΚ 2505 Β/4-11-2011), σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η διατήρηση υφιστάμενης μεμονωμένης μονάδας εκτός ΠΑΥ, μόνο εφ’ όσον δεν μεταβάλλεται η έκταση της(όπου έκταση εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας είναι η θαλάσσια μισθωμένη έκταση ενιαία ή σε πάρκα, για την οποία αδειοδοτείται η μονάδα και η οποία οριοθετείται με τις συντεταγμένες των άκρων της).

Κατά την έκδοση του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες (απόφαση 31722/4-11-2011, ΦΕΚ 2505 Β/4-11-2011), η  μονάδα ήταν υφιστάμενη και αδειοδοτημένη στη θέση «Λιμανάκι», σύμφωνα με

 • την αρ. 32611/730/27.10.2010 απόφαση για ανανέωση μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης των 10 στρεμ. για τη μονάδα της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. στη θέση «Λιμανάκι» Δ. Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας,
 • την αρ. 4384/4.8.2010 σύμβαση μίσθωσης, και
 • την με αρ. οικ. 65507/15-01-1998 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. οικ. 62589/19-02-1999 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, για τη λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας – λαυρακίου δυναμικότητας 150 τόνων/έτος σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Λιμανάκι» Κοινότητας Κυριακίου Ν. Βοιωτίας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε.»,

η οποία ανανεώθηκε/τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την με αρ. 5262/240189/24-11-2014Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) πλωτή μονάδα πάχυνσης εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθυών συνολικής δυναμικότητας 150 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Λιμανάκι» και β) χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της μονάδας σε δημόσια χερσαία εποικιστική έκταση 15 στρεμμάτων στη θέση «νότια του Ακρωτηρίου Μούντα», Τοπικής Κοινότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», κατόπιν γνωμοδότησης του ΠΕΣΠΑ, ΑΔΑ: 7Θ8ΔΟΡ10-Ψ4Ν.

 Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται στο ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες, για την υφιστάμενη μονάδα είναι δυνατή η διατήρησή της χωρίς μεταβολή των χαρακτηριστικών της (έκταση, δυναμικότητα), με τη δυνατότητα της επέκτασής της έως τα 40 στρ. εφ’ όσον η μισθωμένη έκτασή της είναι μικρότερη (10 στρ.).Αυτό σημαίνει ότι η διατήρηση -και η επέκτασή της κατά 30 στρ- είναι δυνατή μόνο στην θαλάσσια έκταση στην οποία υφίστατο η μονάδα (θαλάσσια μισθωμένη έκταση για την οποία είχε αδειοδοτηθεί η μονάδα και η οποία οριοθετείται με τις συντεταγμένες των άκρων της), χωρίς να επιτρέπεται η μετεγκατάστασή της.

Το ίδιο αναφέρεται σαφώς και στην προσβαλλόμενη 423/20942/01-03-2018ΑΕΠΟ,Κεφάλαιο γ) Ενότητα γ1) α/α 4. «Οι μονάδες αυτές επιτρέπεται να συνεχίσουν την λειτουργία τους στην υφιστάμενη θέση, καθώς και να εκσυγχρονιστούν...», ενώ παραδόξως με αυτή εγκρίνεται η μετεγκατάσταση της μονάδας.

Άλλωστε, το επιτρεπτό της μετεγκατάστασης των μεμονωμένων μονάδων εκτός ΠΑΥ αντίκειται στον σκοπό/στόχους του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες, που με την έκδοσή του ρυθμίζεται η θεσμοθέτηση της οργανωμένης λειτουργίας των μονάδων έναντι της σημειακής χωροθέτησης -με την οριοθέτηση των ΠΑΥ- και τίθενται αυστηροί περιορισμοί για τις μεμονωμένες χωροθετήσεις εκτός των ΠΑΥ. Το επιτρεπτό της μετεγκατάστασης των σημειακών μονάδων εκτός ΠΑΥ δεν θα μπορούσε να ισχύει, γιατί θα δημιουργούσε νέα προβλήματα διευθέτησης των χρήσεων γης στις περιοχές μετεγκατάστασης, με ενδεχόμενες συγκρούσεις χρήσεων, καθώς και νέα χωρική διάθρωση των μονάδων εκτός των περιοχών που είχαν αξιολογηθεί και εκτιμηθεί περιβαλλοντικά με την εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε, στις ρυθμίσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΠΑΥ, ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ προβλέπεται σαφώς που επιτρέπεται και με ποιους όρους η μετεγκατάσταση των μονάδων.

 

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση