ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 (χερσαίες περιοχές Κορινθιακού Κόλπου)

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

  • τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών»
  • τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.
Οι ΖΕΠ, μετά το χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων. Οι ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
 
Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC)» το αργότερο μέσα σε μια εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖΔ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
 
Η εφαρμογή του Δικτύου στην Ελλάδα
Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα μας (296 περιοχές – «Επιστημονικός Κατάλογος»), έγινε από ομάδα περίπου 100 επιστημόνων που συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (1994-1996) με τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον «Επιστημονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των μέχρι τότε προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 
Η επιλογή των τόπων που προτάθηκαν από τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε από κοινή ομάδα εργασίας των πρώην Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και  Γεωργίας κατόπιν γνωμοδοτήσεων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων. Οι συμπληρώσεις – τροποποιήσεις του καταλόγου βασίστηκαν στα συμπεράσματα των βιογεωγραφικών σεμιναρίων για τη Μεσογειακή ζώνη και στον χαρακτηρισμό από το BirdLife International Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά στην Ελλάδα.
 
Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Οι δύο κατάλογοι περιοχών παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους.
 
 
Χερσαίες περιοχές  NATURA Κορινθιακού Κόλπου
 
Για περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω περιοχές επισκεφτείτε:
 
Α: Όρος Παναχαικό (Δυτική Ελλάδα - Αχαία) - GR2320007
    Όρη Μπάρμπας, Κλωκός, Φαράγγι Σελινούντα (Δυτική Ελλάδα - Αχαία) - GR2320010 & GR2320005
    
Β: Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων (Δυτική Ελλάδα - Αχαία) - GR23200004
    Όρος Χελμός - Φαράγγι Βουραικού και περιοχή Καλαβρύτων (Δυτική Ελλάδα - Αχαία) - GR2320013
    Φαράγγι Βουραικού (Δυτική Ελλάδα - Αχαία) - GR2320003
    Σπήλαιο Καστριών (Δυτική Ελλάδα - Αχαία) - GR2320009
    Όρος Χελμός και Ύδατα Στυγός (Δυτική Ελλάδα - Αχαία) - GR2320002
 
Γ: Όρος Ζήρεια (Πελοπόννησος - Κορινθία) - GR2530006
    Λίμνη Στυμφαλία (Πελοπόννησος - Κορινθία) - GR2530002
 
Δ: Ακροκόρινθος (Πελοπόννησος - Κορινθία) - GR2530003
    Γεράνεια όρη (Πελοπόννησος - Κορινθία) - GR2530005
 
Ε: Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο ως Ιτέα (Στερεά Ελλάδα - Φωκίδα) - GR2450004
    Ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου (Στερεά Ελλάδα - Φωκίδα) - GR2450009
   
Ζ: Νοτιοανατολικός Παρνασσός, Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, Δάσος Τιθορέας (Στερεά Ελλάδα - Φωκίδα) - GR2450005
 
Η: Όρος Παρνασσός (Στερεά Ελλάδα - Βοιωτία) - GR2410002
 
Θ: Αλυκή Αιγίου (Δυτική Ελλάδα Αχαία) - GR2320006
 
 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση