NEA

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

 

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ».

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Χωρίς καμία ειδοποίηση από τους υπεύθυνους φορείς και εντελώς συμπτωματικά πριν 3 ημέρες ενημερωθήκαμε για την δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο έχει αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση για το διάστημα 4-18 Μαρτίου 2020 (http://www.opengov.gr/minenv/?p=10268). Σε μια γρήγορη ανάγνωση του κειμένου καθώς και των σχολίων που έχουν ήδη κατατεθεί από φυσικά πρόσωπα, συλλόγους και φορείς εντοπίσαμε κάποια σημεία τα οποία αφορούν στην διαχείριση και λειτουργία των Προστατευόμενων Περιοχών συμπεριλαμβανομένου και του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου το οποίο μας αφορά.

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου:
1) Δημιουργεί Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών οι οποίοι αναλαμβάνουν είτε για λογαριασμό των φορέων είτε για λογαριασμό των επενδυτών την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών όρων και την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (άρθρο 7).

Με τον τρόπο αυτό και με βάση την ως σήμερα εμπειρία μας, προβληματιζόμαστε για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος σε ότι αφορά στην προστασία του οικοσυστήματος.
2) Οι λειτουργούντες σήμερα ΦΔΠΠ (36) έχοντας ανεξάρτητη, αυτόνομη και αποφασιστική γνώμη επί των σχεδίων διαχείρισης, συγκροτούμενοι από επιστήμονες και εκπροσώπους ΟΤΑ (α ́ και β ́ βαθμού), τοπικών φορέων και περιβαλλοντικών συλλόγων αναδιοργανώνονται και αντ’ αυτών συστήνονται 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) σε επίπεδο τμήματος του “Οργανισμού

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής” (ΟΦΥΠΕΚΑ) χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες και με καθαρά υπηρεσιακούς παράγοντες (άρθρο 34).

3) Στη θέση των Διοικητικών Συμβουλίων που μέχρι σήμερα έχουν την ευθύνη λειτουργίας των ΦΔΠΠ με απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ και εισήγηση του υπηρεσιακού προϊσταμένου της οικείας ΜΔΠΠ συγκροτούνται οι Τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης συμβουλευτικού χαρακτήρα, με συμμετοχή ενός εκπροσώπου της επιστημονικής κοινότητας και εκπροσώπων ΟΤΑ (α ́ και β ́ βαθμού), αρμοδίων αρχών (δασικές υπηρεσίες, Λιμενικού Σώματος) και ενός εκπροσώπου περιβαλλοντικής οργάνωσης της περιοχής. Οι εν λόγω επιτροπές συγκαλούνται από τον προϊστάμενο της ΜΔΠΠ τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και ο ρόλος τους είναι καθαρά συμβουλευτικός (άρθρο 35).
4) Την φύλαξη και τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών και περιοριστικών όρων που αφορούν στην προστατευόμενη περιοχή, την μεταφέρει κάπως γενικά και αόριστα, αφενός στις Περιφέρειες και στους Δήμους με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων (άρθρο 37) και αφετέρου στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Λιμενικό Σώμα, με σύναψη μνημονίων συνεργασίας (άρθρο 38).
5) Το οικοσύστημα του Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου το "σπάει" σε δύο μονάδες, όπως αποτυπώνεται στο δημοσιευμένο πίνακα αντιστοιχίας ΦΔΠΠ (36) – ΜΔΠΠ (24).
Α. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κορινθιακού Κόλπου (21).
Β. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (22) μαζί με δύο άλλους προγενέστερους Φορείς Διαχείρισης της περιοχής της Βόρειας Πελοποννήσου.

Στο λίγο χρόνο που είχαμε για να προσεγγίσουμε ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο σχέδιο νόμου, το οποίο σίγουρα απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, αυτά είναι τα σημεία που εμείς εντοπίσαμε και χρήζουν ιδιαίτερης διερεύνησης ή και τροποποίησης. Σας ενημερώνουμε προκειμένου να υπάρξει και η δική σας παρέμβαση σε αυτά ή σε άλλα σημεία που εσείς εντοπίσετε. Αναμένοντας και τις δικές σας παρατηρήσεις επί των άρθρων του σχεδίου νόμου, ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. θα ξεκινήσει κύκλο παρεμβάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και στους εκπροσώπους της Βουλής, προκειμένου να προλάβουμε δυσάρεστες εξελίξεις σε θέματα που είναι πρώτης προτεραιότητας για όλους μας. Ήδη με σημερινή ημερομηνία ο Σύνδεσμός μας εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο κάνουμε δημόσια γνωστές τις παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου νόμου το οποίο και σας κοινοποιούμε.

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής προστασίας στον βωμό της εξυπηρέτησης των επενδύσεων»

Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από τις 4-18 Μαρτίου 2020 το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ». Εν μέσω μιας περιόδου που κρατικός μηχανισμός και πολίτες βρισκόμαστε σε “καραντίνα”, λόγω της επέλασης του “ κορωνοϊού”, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Χατζηδάκης, με συνοπτικές διαδικασίες επέλεξε να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο όπου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, στην Κλιματική αλλαγή κ.ά. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ιδρύεται για τον σκοπό αυτό και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπαγόμενο στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, είναι ο “Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής” (ΟΦΥΠΕΚΑ). Επί της ουσίας αντικαθιστά το “Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης” (Ε.Κ.Π.Α.Α.) που είχε ιδρυθεί με το ν. 2742/1999. Άξιον αναφοράς είναι ο αναφερόμενος σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ στο άρθρο 27 παρ. 2: «Ο ΟΦΥΠΕΚΑ …. λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας”. Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί όμως ότι το συμφέρον των αμφιλεγόμενων από άποψη περιβαλλοντικής προστασίας επενδύσεων, θα συμπίπτει με το δημόσιο συμφέρον. Για το αντίθετο είμαστε βέβαιοι!
Οι ρυθμίσεις που μας κάνουν να αγωνιούμε και να φοβόμαστε αρνητικές εξελίξεις στην λειτουργία του δημόσιου συστήματος προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ενδεικτικά είναι:
1) Δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της αρχής αξιολόγησης των όρων λειτουργίας έγκρισης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού το έργο αυτό αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι αξιολογητές, οι οποίοι θα “πληρώνονται” από τους ιδιώτες επενδυτές.

2) Καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), οι οποίοι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, συγκροτήθηκαν κυρίως από ειδικούς επιστήμονες, εκπροσώπους ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού), φορέων και περιβαλλοντικών συλλόγων, με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Αντικαθίστανται δε από μια πολυεπίπεδη διοικητική δομή (Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) και Επιτροπές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών)
αποτελούμενες κυρίως από υπηρεσιακούς παράγοντες και χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στη χάραξη της πολιτικής για την προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών.
3) Δεν προβλέπεται σε κανένα σημείο η οργάνωση μηχανισμού ελέγχου και φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών. Αυτό επαφίεται στις υπάρχουσες σήμερα κρατικές δομές (Δασική Υπηρεσία, Λιμενικό σώμα), οι οποίες όμως αντικειμενικά στερούνται υλικοτεχνικής υποδομής, και δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό.
Πολύ φοβόμαστε ότι η νέα πρόταση διαχείρισης και ελέγχου των Προστατευόμενων Περιοχών, γίνεται περισσότερο για να διευκολυνθούν οι όποιες αμφιλεγόμενες και επιζήμιες εθνικά επενδύσεις και όχι για να προστατευθεί το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας.
Κάνουμε έκκληση προς κάθε αρμόδια αρχή αλλά και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που θα κληθεί να αποφασίσει το επόμενο διάστημα για το σημαντικότερο αγαθό που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και οφείλουμε να παραδώσουμε όμοιο η καλύτερο στους απογόνους μας, να σκεφτεί τις ευθύνες του απέναντι στην ιστορία και στην Πατρίδα.
Εμείς ως Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου, εκπροσωπώντας τους 14 Δήμους-Μέλη μας και σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, περιβαλλοντικούς Συλλόγους και απλούς πολίτες θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, συμβάλλοντας σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία είναι υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και αντιμετωπίζει θέματα Κλιματικής Αλλαγής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στο link http://www.opengov.gr/minenv/?p=10268  σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», για το οποίο η διαβούλευση λήγει στις 18/3/2020.

Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση