Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η ΜΠΕ για την Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. στα Μέγαρα Αττικής

 

                                                                                                                                                       

     

   

                                                                   Αθήνα, 29/ 3/ 2018 

                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 11495/682
                                                                                                                      Σχετ. Πρωτ.: 15902/991, 15443/963,
                                                                                                                                         11960/732

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση :Λ. Μεσογείων 239
Ταχ. Κωδ. :15451 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες :Δ. Μιχάλογλου
Τηλέφωνο :2103725734
Fax :2103725770
E-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση απόρριψης του αιτήματος έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) του έργου «Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο έκτασης 49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», από την Ανώνυμη Μεταλλευτική Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής.

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
 3. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α)για τη «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) για «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση . Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/2016)«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 5. Την υπ΄αριθ.15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-052017) με την οποία ο κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 6. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α/2002).
 7. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.».
 8. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 9. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
 10. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 11. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», καθώς και την Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998).
 12. Την υπ’ αριθ. 1958/2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/08-05-2012), Υ.Α. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/14-03-2013), Υ.Α. 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/04-12- 2013), Υ.Α. 173829/2014(ΦΕΚ 2036/Β/25-07-2014), ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), και ΥΑ οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018) και ισχύει.
 13. Την υπ αρ. 1649/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄/209),καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
 14. Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
 15. Την Κ.Υ.Α. οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/5-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).».
 16. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
 17. Την ΚΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) “Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”.
 18. Την Υ.Α. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν.4014/2011".
 19. Την από 16-09-2016 αίτηση της ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. με την οποία υποβλήθηκε η εν θέματι μελέτη στην Υπηρεσία μας (αρ. πρωτ. δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 74128/5570/21-09-2016). Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη, το έργο αφορά έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη με τη διεξαγωγή δεκαπέντε (15) γεωτρήσεων σε χώρο έκτασης 49.865,783 στρ. που περιλαμβάνει εντός των ορίων του τον οικισμό της Κινέττας, ενώ βρίσκεται σε απόσταση 1,5χλμ από το κέντρο της πόλης των Μεγάρων. Ο χώρος έρευνας περιλαμβάνει στο Βόρειο τμήμα του περιοχές του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000». Συγκεκριμένα τμήμα της Οριστική Παραχώρησης 194 έκτασης 3.500 στρ περίπου βρίσκεται εντός του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας GR2530005 «Γεράνεια Όρη». Στην περιοχή προγραμματίζονται να γίνουν αναγνωριστικές γεωτρήσεις, που έχουν σαν σκοπό, να διερευνήσουν την ύπαρξη της βωξιτοφόρου επαφής σε προσπελάσιμα, για υπόγεια εκμετάλλευση, βάθη. Συνολικά θα γίνουν 15 αναγνωριστικές γεωτρήσεις. Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι αναγνωριστικές γεωτρήσεις δίνουν θετικά αποτελέσματα προβλέπονται να γίνουν 5-7 γεωτρήσεις πυκνώσεων. Οι ερευνητικές γεωτρήσεις θα γίνουν μόνο κατά μήκος των υπαρχόντων δασικών και αγροτικών δρόμων χωρίς καμία νέα επέμβαση ή αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι γεωτρήσεις θα γίνουν μόνο σε σημεία όπου το πλάτος των δρόμων το επιτρέπει ή σε παρακείμενα χέρσα αγροτεμάχια κατόπιν άδειας από τον ιδιοκτήτη.
 20. Το με αρ. πρωτ. 35387/1828/04-05-2017 έγγραφο της Υπηρεσία μας, με θέμα " Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο έκτασης 49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», από την Ανώνυμη Μεταλλευτική Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.." Το υπ’ αριθ. πρωτ. 67352/οικ.5160/29-08-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκαν οι φάκελοι Ανανέωσης ΑΕΠΟ για την εκμετάλλευση των Λατομικών χώρων (Α), (Β), (Γ) και (Δ) για ενημέρωση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 21. Το με αρ. πρωτ. Φ.916.74/327/533179/23-05-2017 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού με το οποίο μας γνωρίζει ότι δεν έχει αντίρρηση για την έρευνα των κοιτασμάτων του θέματος.
 22. Το με αρ. πρωτ. Δ3/Δ/10478/3936/23-05-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με το οποίο μας γνωρίζει ότι αρμόδια αρχή για να γνωματεύσει για εγκαταστάσεις δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου Μεγάρων είναι το ΓΕΕΘΑ (ΓΕΣ/ΔΑΣ).
 23. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/165771/106439/1910/18-05-2017 γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας η όποια είναι θετική υπό όρους.
 24. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΥΑΤ/209404/135062/6173/06-06-2017 έγγραφό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων, προς την Υπηρεσία μας, με το οποίο ζητείται η μελέτη σε έντυπη μορφή προκειμένου να γνωμοδοτήσει το αρμόδιο Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 25. Την με αρ. πρωτ. 02622/12-05-2017 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, με την οποία μας γνωρίζει ότι η διαβιβασθείσα Μελέτη δεν εμπίπτει στο πεδίο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της.
 26. Το με αρ. πρωτ. 37165/1510/21-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων ΑΔΑ, με το οποίο ζητούνται από την εταιρεία διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία.
 27. Το με αρ. πρωτ. 7237/22-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάζεται πρακτικό χωροταξικής και περιβαλλοντικής γνωμοδότησης, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ότι δεν έχει αντίρρηση για την διάνοιξη των γεωτρήσεων εκτός αυτών με τους αριθμούς 2 και 3 και είναι αρνητική σε ότι αφορά τις γεωτρήσεις πύκνωσης.
 28. Την με αρ. πρωτ. 73254/3337/11-09-2017 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων ΑΔΑ η οποία είναι θετική υπό όρους.
 29. Το με αρ. πρωτ. 3195/06-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με το οποίο μας γνωρίζουν ότι αδυνατούν επί του παρόντος να γνωμοδοτήσουν για το σύνολο της Μελέτης.
 30. Την με αρ. πρωτ. 215492/03-11-2017 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά για την υλοποίηση του έργου, διότι με δεδομένα:.
  • ότι το όραμα της Περιφερειακής Αρχής για την Π.Ε. Δυτικής Αττικής συνοψίζεται:
 • στην ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας,
 • στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής της παράδοσης και κληρονομιάς,
 • στην ανάδειξη της παραγωγής και του πλούτου της,
 • στις συμμετοχικές διαδικασίες,
 • στην αποκλιμάκωση της περιθωριοποίησης και τη μείωση των ανισοτήτων
 • και εντέλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ...
 • ότι υπάρχουν πλούσιοι φυσικοί πόροι που αξίζουν και απαιτούν τη διατήρηση και ανάδειξη τους, όπως:
 • Οι ορεινοί όγκοι της Δυτικής Αττικής (Γεράνεια, Πατέρας, Πάστρα, Κιθαιρώνας), που αποτελούν μέρος του «Πράσινου Τόξου ανάδειξης των Ορεινών Όγκων της Αττικής», και καθορίζονται ως περιοχές προστασίας του οικοσυστήματος, αναψυχής, πεζοπορίας και θέας.
 • Ο Υγρότοπος Βουρκαρίου Μεγάρων και το Έλος Ψάθας Βιλίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως Υγρότοποι Α' προτεραιότητας.
 • Η Ελευσίνα - Ασπρόπυργος -Λίμνη Κουμουνδούρου χαρακτηρίζονται Τοπία προτεραιότητας της Αττικής
 • το γεγονός ότι στη Δυτική Αττική οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα απαντώνται κυρίως στις απομακρυσμένες ημιορεινές εκτάσεις (δεντροκαλλιέργειες και ετήσιες καλλιέργειες, μικρές κτηνοτροφικές μονάδες μη σταβλισμένες, μελισσοκομία)
 • ότι ο πρωτογενής τομέας στη Δυτική Αττική, παρά την πίεση που υφίσταται από τον δευτερογενή κυρίως τομέα, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς της οικονομίας της, έχοντας ιδιαίτερο κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό ρόλο.
 • την ήδη περιβαλλοντική επιβάρυνση της Δυτικής Αττικής από συγκεντρώσεις ιδιαίτερα οχλουσών δραστηριοτήτων,

θεωρεί ότι μια ακόμα εγκατάσταση, όπως η εξόρυξη κοιτασμάτων βωξίτη σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις διυλιστηρίων, χαλυβουργίας, τσιμεντοβιομηχανίες κλπ, δεν θα λειτουργούσε θετικά στην κατεύθυνση της αειφορίας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά θα δημιουργούσε μια ακόμα μη αναστρέψιμη αρνητική επίπτωση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.

 1. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΥΑΤ/471966/311889/12734/16-11-2017 έγγραφό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων, προς την Υπηρεσία μας, με το οποίο μας πληροφορούν ότι θα παραπέμψουν το θέμα για γνωμάτευση στο αρμόδιο συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ.
 2. Την με αρ. πρωτ. 7223/125/26-01-2018 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Μεγάρων.
 3. Το με αρ. πρωτ. 292/06-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με το οποίο μας γνωρίζουν ότι γνωμοδοτούν αρνητικά για τις γεωτρήσεις 10, 11 και 13 και θετικά υπό όρους για τις υπόλοιπες.
 4. Το γεγονός ότι πληθώρα φορέων, συλλόγων, κατοίκων της περιοχής, ενώσεων πολιτών, βουλευτών κλπ. απευθυνόμενοι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχουν εκφράσει αρνητική γνώμη για την υλοποίηση του έργου.
 5. Την με αρ. πρωτ. 11921/726/21-03-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται αρνητικά και θέτει τα υποβληθέντα στοιχεία και τις απόψεις των φορέων υπόψη του Συμβουλίου ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εν θέματι δραστηριότητας .
 6. Την από 28-03-2018, 3η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Πράξη 4η) κατά την οποία το Συμβούλιο έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 11921/726/21-03-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. σχετικά με το θέμα και αφού συζήτησε, γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ως η εισήγηση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την απόρριψη του αιτήματος έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων) για το έργο «Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο έκτασης 49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», από την Ανώνυμη Μεταλλευτική Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, που υποβλήθηκε με το (19) σχετικό, για τους λόγους που αναγράφονται αναλυτικά στα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας  με  α.α. (27) , (30), (33), (35) και (36), και συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά από συγκεντρώσεις ιδιαίτερα οχλουσών δραστηριοτήτων με κίνδυνο να ξεπεράσει την φέρουσα ικανότητα της
 • οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα που απαντώνται στις απομακρυσμένες ημιορεινές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής (δεντροκαλλιέργειες και ετήσιες καλλιέργειες, μικρές κτηνοτροφικές μονάδες μη σταβλισμένες, μελισσοκομία) εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους βασικούς τομείς της οικονομίας , διαδραματίζοντας έναν ιδιαίτερο κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό ρόλο μη έχοντας την δυνατότητα να δεχτούν άλλες πιέσεις από τον δευτερογενή τομέα
 • οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την εξόρυξη και την εκμετάλλευση του βωξίτη, κρίνονται ως μη αναστρέψιμες γιατί θα διαταραχθεί η ισορροπία των βιοτόπων, τμήμα των οποίων ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 ,

 Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της: α) στη δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-

2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011.

 Κατά της παρούσας απόφασης αναφέρουμε δυνατότητες προσφυγής:

 • Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (ΦΕΚ 97/Α) όπως ισχύει και των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» (ΦΕΚ 107/Α), καθώς και των διατάξεων του Ν.3852/2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) προκύπτει ότι κατά των εκτελεστών πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (νυν Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της.

 • Στα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Περιφέρεια Αττικής

           1.1 Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

                Λ. Συγγρού 15 - ΤΚ 117 43 Αθήνα

           1.2 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

                Πολυτεχνείου 4 – T.K 104 33 Αθήνα

           1.3 Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

                Πολυτεχνείου 4 – T.K 104 33 Αθήνα

            1.4 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής

                  Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ)

                  Ελ. Βενιζέλου 82- Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

           2.1 Δ/νση Υδάτων.

                Μεσογείων 239 Τ.Κ. 154 51 Ν. Ψυχικό

           2.2 Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

                Μεσογείων 239 Τ.Κ. 154 51 Ν. Ψυχικό

 1. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

           3.1 Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

                Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

                Μπουμπουλίνας 20-22 - Τ.Κ. 10682 Αθήνα

           3.2 Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

                1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

                Μπουμπουλίνας 20-22 - Τ.Κ. 10682 Αθήνα

            3.3  Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Αν. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων

                  Λυσίου & Κλεψύδρας 1,Τ.Κ 105 55 Αθήνα

            3.4 Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας

                 Αρδηττού 34β, Τ.Κ. 11 636, Αθήνα

            3.5 Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

                  Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα

            3.6 Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων

                  Αλκιβιάδου 233, Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς (

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

          4.1 Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών

               Πανόρμου 2, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

 1. Δήμος Μεγάρων

           5.1 Γραφείο Δημάρχου

                 Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη, Τ.Κ. 191 00 Μέγαρα.

 1. Γραφείο Μελετών

           6.1 ΥΛΗ - Προστασία & Διαχείριση Περιβάλλοντος

                Μαυροματαίων 9 Τ.Κ. 106 82 ΑΘήνα

 1. Φορέας του Έργου

           7.1 ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ

                Αρτέμιδος 8 Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

 

                Εσωτερική. Διανομή

               1. ΠΕ.ΧΩ. (συν/να: φάκελος ΜΠΕ)

               2. Χρον. Αρχείο.

 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση