Στην Αχαία, ο Δήμος Αιγιάλειας και η ΔΕΥΑ θέλουν να υδρεύσουν το Αίγιο και τα πεδινά Δ.Δ διαμερίσματα από τα επιφανειακά νερά του ποταμού Σελινούντα

Δεύτερη παρέμβαση της ΑΛΚΥΩΝ.

                                                                           ΑΙΓΙΟ  15/5/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΕΝ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠ/ΤΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

        Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

              Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΘΕΜΑ : ΜΠΕ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ‘ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤAMO ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ’

 Σε συνέχεια της ένστασής μας με αρ. πρωτ. 16/18.3.2018,  λόγω της παντελούς έλλειψης δημόσιου διαλόγου από την ΔΕΥΑ Αιγιάλειας και τον Δήμο Αιγιάλειας για το εν λόγω έργο, αναπτύσσουμε σήμερα τις εναλλακτικές μας προτάσεις που αναφέρθηκαν στην αρχική μας ένσταση.

 1η  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ  ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΤΟΕΒ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ  ΣΤΟ ΥΨΟΣ  ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ  Δ.Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 Η γεωγραφική  περιοχή που βρίσκονται οι γεωτρήσεις  του ΤΟΕΒ Σελινούντα  είναι  νότια της Εθνικής οδού  Αθηνών – Πατρών σε απόσταση  ενός χιλιομέτρου από αυτήν.

Είναι  δίπλα  από την κοίτη του ποταμού εκατέρωθεν αυτού. Στην ίδια ευρύτερη περιοχή είναι και οι  γεωτρήσεις  της 3Ε  ( νερό ΑΥΡΑ ).  Η ακριβής  θέση αυτών  αποτυπώνεται  στην αεροφωτογραφία  του Google Earth που σας επισυνάπτουμε με αύξοντες αριθμούς από 1 έως 6. Με  αριθμό 7 αποτυπώνεται  η θέση των γεωτρήσεων της 3Ε.

Τα υπόγεια νερά της περιοχής αυτής δεν έχουν κανένα πρόβλημα νιτρορύπανσης ή άλλου είδους επιβάρυνση. (Διδακτορικό  Κ. Νίκας  ΙΓΜΕ).

Με βάση τα στοιχεία του ΤΟΕΒ Σελινούντα, σας παραθέτουμε  την δυναμικότητα παροχής  ύδατος, το μοτέρ που διαθέτει και την στάθμη του υπόγειου ύδατος.

Νο  1,2,3

Παρέχουν  (150 m3/ h ) εκατόν πενήντα κυβικά την ώρα η κάθε μία. Διαθέτουν μοτέρ 40HP . Αν  τοποθετηθεί μοτέρ  60HP  μπορεί να παρέχουν πολύ μεγαλύτερη ποσότητα ύδατος. Η στάθμη του νερού είναι στα ( 12 ) δώδεκα μέτρα.

Νο  4

Παρέχει  ( 200 m3/h ) διακόσια κυβικά την ώρα . Διαθέτει μοτέρ  90 HP.  Η στάθμη του νερού είναι  στα ( 40) σαράντα μέτρα.

Νο 5

Παρέχει  ( 400 m3/h ) τετρακόσια κυβικά την ώρα. Διαθέτει μοτέρ 100 HP. Η στάθμη του νερού είναι στα ( 18 ) δεκαοκτώ  μέτρα.

Νο 6

Παρέχει ( 180 m3/h ) εκατόν ογδόντα κυβικά την ώρα. Διαθέτει μοτέρ 60 HP. Η στάθμη του νερού είναι στα (18) δέκα οκτώ μέτρα.

 Η συνολική παροχή των  ανωτέρω είναι ( 1230 m3/h) χίλια διακόσια κυβικά την ώρα. To TOEB  Σελινούντα  διαθέτει στην πεδιάδα  του Αιγίου και άλλες γεωτρήσεις για άρδευση.

Νομίζουμε ότι με μία σύμβαση παραχώρησης χρήσης ορισμένων από τις ανωτέρω μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες ύδρευσης της πόλης του Αιγίου και των γειτονικών Δημοτικών Διαμερισμάτων.

 2η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Στην ΜΠΕ της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας αναφέρεται ότι δίπλα στο προτεινόμενο σταθμό διυλιστηρίου θα ανοιχτούν τρεις γεωτρήσεις για κάλυψη των αναγκών κατά τους μήνες Μάιο – Οκτώβριο όπου δεν θα γίνεται χρήση των επιφανειακών νερών του Σελινούντα.

Στην περιοχή αυτή πράγματι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες άντλησης μεγάλων ποσοτήτων υπόγειων υδάτων και μάλιστα σε μικρό βάθος στάθμης νερού.

Η δεύτερη πρότασή μας είναι, να ανοιχτούν αυτές οι γεωτρήσεις και με αγωγό να μεταφέρεται το νερό στην πόλη του Αιγίου. Έτσι δεν θα έχουμε αλλαγή της χρήσης των υπόγειων υδάτων με επιφανειακά για ύδρευση.

3η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η Τρίτη πρότασή μας είναι, να γίνει συνδυασμός των δύο ανωτέρω.

 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Θα συνεχίσουμε να έχουμε για πάντα παροχή ύδατος ύδρευσης από τα υπόγεια νερά, που στην περιοχή της Αιγιάλειας βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες και αρίστης ποιότητας. Αυτό αποδεικνύεται από όλες τις μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει διαχρονικά στην περιοχή.

 Δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση στους ποιοτικούς δείκτες αυτών των υπόγειων υδάτων με αυτών του παραγόμενου νερού από το διυλιστήριο (επιφανειακά νερά).

 • Θα έχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σταθερή ποιότητα νερού ύδρευσης.
 • Αν κατά μήκος της κοίτης του ποταμού γίνουν και έργα μικρού κόστους εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων με επιφανειακά νερά του Σελινούντα κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως προτείνεται από διάφορες επιστημονικές μελέτες, τότε τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. Αυτό προτείνεται και στο διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής του Σελινούντα.
 • Αν γίνει χρήση των επιφανειακών νερών του Σελινούντα θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα πολιτικές για την προστασία των εκατοντάδων λεκανών απορροής που καταλήγουν στον ποταμό από τον ορεινό όγκο του Ερύμανθου, τα υψίπεδα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου των Καλαβρύτων και των ορεινών όγκων του Κλωκού και Μπαρμπά. Το οικονομικό κόστος αυτών θα είναι πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
 • Με τις εναλλακτικές μας προτάσεις έχουμε  εξοικονόμηση οικονομικών πόρων -η χρηματοδότηση του έργου από  κοινοτικούς πόρους είναι δικά μας  οικονομικά βάρη και όχι κάποιων τρίτων ‘’κουτόφραγκων ‘’-  στην  δεύτερη περίπτωση, που είναι και η πιο κοστοβόρα λόγω κατασκευής  των πολλών χιλιομέτρων σωληνώσεων , πάνω από 60% του προτεινόμενου στην ΜΠΕ κόστους  επένδυσης. Στην δε  πρώτη πρότασή μας δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης κόστους επένδυσης ή και λειτουργίας εγκαταστάσεων.
 • Από την εξοικονόμηση αυτών των οικονομικών πόρων η ΔΕΥΑ Αιγιάλειας και κατ΄επέκταση ο Δήμος Αιγιάλειας, πρέπει να προβεί στην εδώ και δεκαετίες αναγκαιότητα αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αιγίου που στην συντριπτική του  πλειοψηφία αποτελείται από  σωληνώσεις αμιάντου.
 • Άρα εδώ έχουμε διπλό ρίσκο επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών  της πόλης του Αιγίου και των γειτονικών Δ.Δ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 1ης ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 • Το οικονομικό κόστος προετοιμασίας των γεωτρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν μαζί με τις σωληνώσεις σύνδεσης στις δεξαμενές, θα είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Η απόσταση των γεωτρήσεων από τη δεξαμενή του Αιγίου είναι περίπου 4 χλμ.
 • Το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος που θα απαιτηθεί για την λειτουργία αυτών των γεωτρήσεων θα είναι υποπολλαπλάσιο του σημερινού κόστους λειτουργίας, δεδομένου ότι η στάθμη του νερού είναι σε πολύ μικρό βάθος και επιπλέον θα υπάρχει φυσική ροή του νερού προς την δεξαμενή.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 2ης ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 • Το κόστος κατασκευής των τριών γεωτρήσεων - υπάρχει δυνατότητα ανόρυξής και επιπλέον γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου διυλιστηρίου – μαζί με το κόστος της κατασκευής των σωληνώσεων θα ανέλθει περίπου στο 40- 45% του προτεινόμενου συνολικού κόστους επένδυσης.
 • Το ηλεκτρικό ρεύμα που θα απαιτηθεί για την λειτουργία των γεωτρήσεων θα είναι το 10-15% του κόστους λειτουργίας του διυλιστηρίου.

 Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Τρίτη εναλλακτική μας πρόταση.

 Επισυνάπτονται:

- Αεροφωτογραφίες  του Google Earth με τις προτάσεις μας

- Η αρχική μας ένσταση.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                              ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση