• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΔΕΚΑ (10) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΚΥΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ( ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ )

1. Ενιαία χωροταξία και Διοίκηση για όλες τις περιοχές που έχουν απορροές προς τον Κορινθιακό Κόλπο.

 

 

Οργάνωση του χώρου και ρύθμιση των χρήσεων γης, στη βάση της προστασίας – ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ορθολογική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της περιοχής. Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες που υπάρχουν στον Κορινθιακό Κόλπο προσδιορίζουν  τις οικονομικές δραστηριότητες των ανθρώπων προσδίδοντάς τους μεγάλη προστιθέμενη  αξία. Το τρίπτυχο αειφόρου ανάπτυξης  για τις περιοχές του Κ.Κ. πρέπει να είναι ΓΕΩΡΓΙΑ ( πρωτογενής και δευτερογενής τομέας ) -  ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ (  χαμηλής όχλησης σε οργανωμένους υποδοχείς )  -  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  (  οργάνωση χώρου υποδοχής υποδομών μικρής κλίμακας, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ποικιλομορφία θεματικού τουρισμού.)

2. Γεωργία και προοπτικές της στις περιοχές του Κ.Κ.

Σε ότι αφορά τον τομέα της γεωργίας με τις εξ ορισμού μη βιώσιμες, τις αποεπενδεδυμένες και βέβαια μη ανταγωνιστικές, αλλά και υπερφορολογούμενες πλέον Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Γ.Ε.), [βλέπε αντιστοίχως α) Eισήγηση του εδαφο-γεωργοοικονομολόγου Πάνου Κ. Παναγόπουλου (Διδάκτωρ του Πανεπ. της Σορβόννης και επίτιμος προεδρός μας), β) Εισηγήσεις και πόρισμα της ημερίδας 14-3-2013 για τη Φορολόγηση του Γεωργικού Εισοδήματος, και γ) Συλλογική επιστολή των Προέδρων 1) Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 2) Επιστημονικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας και 3) Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών, που σήμερα αποτελούν το σύνολο των επιστημονικών οργανώσεων της χώρας για θέματα της Αγροτικής Οικονομίας, προς τον κ. Πρωθυπουργό (συνημμένα www.etagro),] με τα  δεδομένα αυτά, για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και για τον Κορινθιακό Κόλπο, των οποίων, το μέγεθος των Γ.Ε. υπολείπεται κατά πολύ και αυτού του απογοητευτικού εθνικού μέσου όρου,  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

 • 1ον Στα χωροταξικά πλαίσια της παραγράφου 4, να εκπονηθεί εμπεριστατωμένη μελέτη των δυνατοτήτων Εκούσιας Εγγείου Αναδιαρθρώσεως. Λόγω της κατά κυριολεξία εξωφρενικής παραπάνω καταστάσεως είναι πλέον εφικτή, επιθυμητή και σκόπιμη η δημιουργία βιώσιμων Γ.Ε. δηλαδή μεγέθη που να εξασφαλίζουν πλήρη απασχόληση για 1,5 έως 3 άτομα (1,5 – 3 UTH) κατά περίπτωση. Ένα έστω 15%, τέτοιων βιώσιμων Γ.Ε., θα μπορούσε να επιβάλλει την ορθολογική συνεταιριστική, συνδικαλιστική αλλά και διοικητική οργάνωση, που θα οδηγήσει με ασφαλή βήματα προς μια νεωτερική και ανταγωνιστική γεωργία.
 • 2ον Προκειμένου για την περιφερειακή νέα κατανομή των κοινοτικών ενισχύσεων  στον Κορινθιακό Κόλπο και στη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, να είναι τέτοια ώστε να ευνοεί την ένταση εργασίας και όχι την ένταση αγροχημικών, ιδίως με κατεύθυνση βιολογική, ή τουλάχιστον αυτήν της ολοκληρωμένης γεωργίας. Εκτός βεβαίως των βοσκοτόπων όπου θα πρέπει να γίνεται γενικώς εκτατική εκμετάλλευση και σύμφωνη με τα κατά περιοχή επιστημονικά δεδομένα.
 • 3ον Στα πλαίσια των προοπτικών που θα δημιουργηθούν από τις δύο προηγούμενες παραγράφους, αλλά και από τις δεξιότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου αγροτικού δυναμικού, χωρίς να παραβλέπεται η νεωτερικότητα, προτείνεται ενδελεχής έρευνα και μελέτη για τον καθορισμό της τυπολογίας προς την οποία πρέπει να τείνουν οι Γ.Ε. των καθέκαστα περιοχών. Εντός του αυτονόητου αυτού πλαισίου (των 3 σημείων), μπορεί να διευθετηθεί σωρεία προβλημάτων και να υλοποιηθούν πολλές αποτελεσματικές εναλλακτικές οδεύσεις και μέθοδοι. Εκτός των πλαισίων αυτών, κατά την ταπεινή μας γνώμη, καραδοκούν πάσης φύσεως ιδιοτέλειες και  εκτροχιασμοί χωρίς απολύτως καμία  προοπτική που να εξασφαλίζει τουλάχιστον διαφάνεια.

 

3. Βιομηχανική δραστηριότητα στις περιοχές του Κορινθιακού. Όχι νέες, βαρέως τύπου, βιομηχανίες στον Κορινθιακό Κόλπο. Στις περιφερειακές ενότητες της Βοιωτίας και της Φωκίδας  όπου έχουμε  βαριές μεταλλευτικές επιχειρήσεις ( εξόρυξης και  επεξεργασίας βωξίτη ), να λειτουργούν οι υπάρχουσες  ως θύλακες βιομηχανικοί υπό όρους. Να σταματήσει η επιφανειακή εξόρυξη βωξίτη. Να αποκατασταθούν τα  αναλωθέντα εξορυκτικά  πεδία περιβαλλοντικά με έξοδα του ενεργούντος φορέα της εξόρυξης με εποπτεία της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

 • Άμεση παύση της εναπόθεσης των στερεών αποβλήτων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   ΑΕ ( κόκκινη λάσπη) στην θάλασσα και του διηθήματος αυτής.
 • Ορθολογική διαχείρισή της στην στεριά, με προστασία των επίγειων και υπόγειων υδροφορέων της ευρύτερης περιοχής. Να αποκατασταθεί το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον του κόλπου της Αντίκυρας με δαπάνες του ρυπαντή. Να σταματήσει η συνεχής απορρόφηση θαλασσινού νερού  για την ψύξη  των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας στην ίδια  περιοχή και να αντικατασταθεί με κλειστό σύστημα ανακύκλωσης του νερού. Η μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ  ( 2013) είναι ανησυχητική για τις αλλαγές που γίνονται στον βενθικό πληθυσμό της θάλασσας.
 • Όχι στην οποιαδήποτε συγκέντρωση  βιομηχανιών, μέσης όχλησης και άνω, οπουδήποτε γύρω από τον  Κ.Κ.
 • Θεσμοθέτηση  και λειτουργία ΒΙΟΠΑ , που θα φιλοξενούν  βιομηχανικές δραστηριότητες  χαμηλής όχληση. Η λειτουργία βαρέως τύπου  βιομηχανιών στην περιοχή της Θίσβης και η λειτουργία εμπορικού λιμανιού στο Βαθύ θα είναι το τελικό κτύπημα στην βιώσιμη προοπτική του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Να σταματήσουν οι επενδυτικές εξελίξεις άμεσα και να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις.
 • Ο Κ.Κ. είναι  κορεσμένος  όσον αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες. Με ευθύνη των Διευθύνσεων Αλιείας  να  καθοριστεί αυστηρός έλεγχος με χρονοδιαγράμματα. Λόγω της ιδιαιτερότητας του Κ.Κ., να καθοριστεί πλαίσιο μέτρων που να εξασφαλίζεται η μη ρύπανση του βυθού της θάλασσας απο τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

 

4. Α.Π.Ε.στις περιοχές του Κορινθιακού Κόλπου. Λαμβάνοντας  υπ’ όψιν την διεθνή εμπειρία και πρακτική στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί, ειδικά με τα αιολικά στην Ελλάδα,

πιστεύουμε ότι

 • - Είναι αναγκαίος ένας νέος χωροταξικός  σχεδιασμός  για τις ΑΠΕ  και μάλιστα κατά περιφέρεια . Προτεραιότητα να δοθεί στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στην βιομηχανία και να δοθούν θαρραλέα κίνητρα για εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών σ΄αυτά
 • - Να οριστεί σαφώς ότι μέσα σε  περιοχές ΝΑΤURA 2000  απαγορεύεται  η εγκατάσταση ΑΠΕ  εκτός αν το επιτρέψουν και σε ποιες περιοχές αυτών, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που πρέπει να προκηρυχτούν άμεσα. Κατά προτεραιότητα οι μελέτες αυτές να γίνουν στις περιοχές που έχουν  πρωτογενές δυναμικό για την ανάπτυξη ΑΠΕ.
 • - Οι εγκαταστάσεις των ΑΠΕ  να είναι συγκεντρωμένες  σε επιλεγμένες περιοχές όχι στην διασπορά που δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον (τεράστιες εκχερσώσεις, δίκτυα μεταφοράς κλπ)
 • - Η τοποθέτηση αυτών των εγκαταστάσεων να γίνεται κατά προτεραιότητα στις πεδινές μη παραγωγικές  εκτάσεις  γιατί το κόστος εγκατάστασής – συντήρησής τους είναι πολύ λιγότερο και γιατί οι  παρεμβάσεις στο οικοσύστημα είναι ήπιας μορφής.
 • - Μπορούν να εγκαθίστανται  και σε ορεινές περιοχές  όπου έχει μικρή κλίση  το ανάγλυφό τους. Έτσι  οι οδοί προσπέλασης θα είναι ήπιας  παρέμβασης.
 • - Η τοποθέτηση των  εξαρτημάτων των εγκαταστάσεων  των ΑΠΕ σε ορεινές περιοχές να γίνεται με  εναέρια μέσα μεταφοράς.
 • - Τα δίκτυα να είναι υποχρεωτικά  υπόγεια - όπως στις χώρες της Ε.Ε. και κατά μήκος των οδών προσπέλασης. Ετσι θα γλιτώσουν τα δάση μας από τις φωτιές εξ αιτίας  των εναέριων βλαβών που παρουσιάζουν τα δίκτυα μεταφοράς.
 • - Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας στο σύνολο των περιοχών του Κ.Κ. είναι περίπου 330 MW. Μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας χωροθετώντας  σωστά τις μονάδες παραγωγής  της.

 

5. Χωροθέτηση οικιστικής δόμησης με προοπτική σε περιοχές χαμηλού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη  της  γεωργίας.

Οτιδήποτε  κτίσμα έχει να κάνει με την κατοικία, τους κοινόχρηστους χώρους, εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών, να οικοδομείται αυστηρά εντός των χωροθετημένων σχεδίων πόλεων και οικισμών  ή στην επέκταση των ανωτέρω. Ετσι σταδιακά θα απελευθερώσουμε  εκτάσεις με ενιαίο χαρακτήρα  για την γεωργία την υποστήριξή της με τις αναγκαίες υποδομές κλίμακας κόστους, δίνοντας τους σχετική έστω βιωσιμότητα και προοπτική στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

Το μοντέλο οικιστικής χωροθέτησης  που μπορούμε να σκιαγραφήσουμε για τις παράκτιες τουριστικές εκτός σχεδίου περιοχές είναι το ακόλουθο.

 • Η οικοδομική γραμμή να απέχει από την ακτογραμμή πάνω από ογδόντα μέτρα.
 • Να αναπτύσσεται σε βάθος ( 125) εκατόν είκοσι πέντε μέτρων και μετά ακριβώς να ξεκινά η γεωργική γή.
 • Όχι οδοί κατά μήκος της ακτογραμμής παρά μόνο κάθετοι δρόμοι προς την θάλασσα.

 

6. Οργάνωση θαλάσσιων υποδομών.

Εμείς πιστεύουμε ότι για να έχουμε ανάπτυξη οικονομική και πολιτιστική σε βάθος δεκαετιών στις περιοχές του Κορινθιακού Κόλπου, όσον αφορά την χωροταξία, απαιτείται οι θαλάσσιες υποδομές που υπάρχουν και που θα δημιουργηθούν, να τις οργανώσουμε ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά η μία στην άλλη με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα :

- Τα υπάρχοντα εμπορικά λιμάνια, βάσει των πραγματικών κινήσεων τους υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των εμπορευματικών θαλάσσιων μεταφορών για τα προϊόντα που παράγονται στις περιοχές μας και των αναγκών μας για εισαγωγές. Δηλ. τα λιμάνια Κορίνθου, Κιάτου, Αιγίου, Πατρών, Ιτέας, Αντίκυρας, Θίσβης. Εχουν  σπαταληθεί τεράστια ποσά για κατασκευή  και συντήρηση τους, ώστε μια οικονομοτεχνική μελέτη οφέλους – κόστους  θα καταδείκνυε  την έλλειψη στοιχειώδους στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής της οικονομικής επιστήμης. (Ο κάθε τόπος έφτιαξε το μαγαζάκι του με πελατειακές  σχέσεις  κλπ, αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα της επένδυσης.)

Εμείς προτείνουμε, το λιμάνι του Αιγίου να μετατραπεί σε τουριστική μαρίνα, του Κιάτου το ίδιο, της Ιτέας με επέκταση των εγκαταστάσεών του αποκλειστικά σε κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας. Για δε της Θίσβης ( κόλπος Νούσας) αυστηρά  για τις ανάγκες της ΒΙΠΕ  Θίσβης. Η εμπορευματική κίνηση της κεντρικής και νοτίου Ελλάδας να κινείται στον άξονα βορράς  –  νότος  και αντιστρόφως. Υποδοχέας εισαγωγών και εξαγωγών να είναι το λιμάνι του Πειραιά. Όχι  εμπορευματικό λιμάνι στη Θίσβη Βοιωτίας

-    Οι υπάρχουσες τουριστικές μαρίνες να οργανωθούν σωστά ώστε να προσφέρουν πλήρεις υπηρεσίες  με διεθνείς προδιαγραφές.

-   Να σταματήσει η κατασκευή νέων αλιευτικών καταφυγίων στον Κ.Κ. και απο τα υπάρχοντα όσα έχουν  γίνει αιτία διάβρωσης των ακτών, να ξηλωθούν  με χρονοδιάγραμμα. Το ίδιο να γίνει για  όσα από αυτά είναι παράνομα ( και δεν είναι λίγα αυτά ). Η φέρουσα ιχθυογεννητική ικανότητα της θάλασσάς μας  δεν  μπορεί να αντέξει τα δεκάδες χιλιάδες σκάφη που την αρμενίζουν ψαρεύοντας μέρα και νύχτα με όλα τα αλιευτικά εργαλεία.

-     Πρέπει να λειτουργήσει τουλάχιστον μία πορθμειακή γραμμή  που να συνδέει ακτοπλοϊκά την Πελοπόννησο με την στερεά Ελλάδα με επιδότηση ( αν χρειαστεί) των  Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.

 

7.  Υδάτινοι πόροι – φορείς αυτών – ακτογραμμές Κορινθιακού

Οι υδάτινοι πόροι των περιοχών του Κ.Κ. είναι πολύτιμοι για την αειφορία  του οικοσυστήματος της περιοχής και για την ευημερία των ντόπιων πληθυσμών. Μέσα από τα σχέδια διαχείρισης των υδατικών συστημάτων γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί η ποιότητά τους και η ορθολογική διαχείρισή τους. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε την σημασία  που έχουν για το μέλλον τα στρατηγικά υδάτινα αποθέματα και ο εντοπισμός – προστασία των γεωγραφικών περιοχών  που τα εμπεριέχουν. Πρέπει οι περιοχές αυτές να χαρακτηριστούν  υψίστης οικολογικής προτεραιότητας και με νομοθετικές διατάξεις να προστατευθούν πλήρως.

Για τους ποταμούς  και τους χειμάρρους  είναι επείγουσα ανάγκη να οριοθετηθούν με έκδοση Π.Δ. στα όρια της δεκαετίας του 1930 – 1940, σε δύο φάσεις. Πρώτον στα όρια  των αρχών του 1970 όταν έγιναν τα αντιπλημμυρικά έργα των τότε Νομαρχιών  και σε δεύτερη φάση να μπει χρονοδιάγραμμα, κατά λεκάνη απορροής, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στις χρήσεις  γης για να προσεγγίσουμε τα όρια τις δεκαετίας  του ’30 – ’40 που έχουμε και τις πρώτες αεροφωτογραφίες.

Παύση λήψης αμμοχάλικου μέσα από τις κοίτες των ποταμών. Περιοδική αμμοχαλικοληψία , κατόπιν μελέτης δημοσίων ερευνητικών ιδρυμάτων υπο την αιγίδα των Περιφερειών, σε περιοχές  που εγκυμονεί  κινδύνους  υπερχείλισης των  επίγειων υδάτων και μεταφορά τους στην ακτογραμμή. Τεχνικός εμπλουτισμός των ακτών με φερτές ύλες των ποταμών από τα οριζόμενα σημεία των  ανωτέρω μελετών. Στις περιοχές που κινδυνεύουν ακίνητα πολιτών από την διάβρωση της θάλασσας άμεσα, και εφόσον η αύξηση της θερμοκρασίας της γης θα  επιτείνει περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, προτείνουμε.

Μακρόπνοα, αλλά με άμεση εφαρμογή της, η πιο οικονομική και περιβαλλοντικά βέλτιστη λύση είναι η σταδιακή μετεγκατάσταση σε δημόσιες εκτάσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν άμεσο πρόβλημα σε περιοχές της ενδοχώρας, με κίνητρα αρωγής

όπως γίνεται όταν έχουμε φυσικές καταστροφές. Με μια τέτοια προσέγγιση νομίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε ισορροπία σε βάθος εκατοντάδων ετών στα οικοσυστήματα της στεριάς και της θάλασσας τα οποία βρίσκονται σε οριακό σημείο τώρα. Δηλ. εμείς λέμε να ανοίξουν σε πλάτος οι κοίτες των ποταμών και των χειμάρρων και να τροφοδοτούν με φερτές ύλες τις ακτές, αυτό που έχει σταματήσει να επιτελείται τις τελευταίες δεκαετίες με πρώτα θύματα τις ακτογραμμές του Κορινθιακού.

Βιότοποι όπως της Αλυκής Αιγίου κ.ά  ή αισθητικά δασύλλια που είναι κοντά στην ακτογραμμή π.χ. του Ξυλοκάστρου και δημόσια οικόπεδα  όπως αυτά του πρώην εργοταξίου για την κατασκευή της γέφυρας Ρίου Αντιρίου ή εκατέρωθεν του ισθμού της Κορίνθου, δεν πρέπει να πωληθούν ( δες κατάλογο ΤΑΙΠΕΔ ) ούτε να αλλάξει η χρήση τους. Αντιθέτως   πρέπει να αναβαθμιστούν και να είναι αξιοθέατα τόσο για τον ντόπιο πληθυσμό όσο και για τους επισκέπτες. Ποιος πολιτισμένος άνθρωπος θα τσιμεντοποιούσε   τις παράκτιες περιοχές εισόδου του Κ.Κ.;

 

8.  Θεσμοθέτηση Λατομικών  ζωνών στα όρια κάθε πρώην Νομαρχίας  για εξόρυξη και λήψη υλικών  για τεχνικά έργα. Στην μεν Στερεά Ελλάδα έχουμε πολύ καλής ποιότητας ασβεστολιθικά πετρώματα , στην δε Βόρεια Πελοπόννησο έχουμε εκτεταμένες γεωλογικά περιοχές με κροκαλοπαγή πετρώματα αρίστης ποιότητας για υλικά παραγωγής σκυροδέματος. Αυτό που λείπει είναι η ορθή χωροθέτηση  και περιβαλλοντική αποκατάσταση αυτών των περιοχών ώστε οι τοπικές κοινωνίες να δουν ότι δεν υποβαθμίζεται ο τόπος τους από την λειτουργία τους.

 

9. Χωροθέτηση θαλάσσιων καταφυγίων και περιοχών NATURA στον Κορινθιακό Κόλπο. Να συμπεριληφθεί ο Κορινθιακός Κόλπος στον κατάλογο προστατευόμενων από την αλιεία περιοχών και να δημιουργηθεί δίκτυο θαλάσσιων καταφυγίων όπως προτείνεται σε σχετική μελέτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου μετά από ευρεία διαβούλευση, ή να χαρακτηρισθούν περιοχές του  Κορινθιακού Κόλπου ως θαλάσσιες περιοχές NATURA ώστε να προστατευθούν τα τέσσερα είδη δελφινιών, τα δάση Ποσειδωνίας, τα θαλάσσια κοράλλια.

 

10. Τα περιφερειακά χωροταξικά  να συνδέονται μεταξύ τους  στα πλαίσια μιας ενιαίας ενότητας όπως είναι οι περιοχές του Κ.Κ. ( Δηλ. να μην υπάρχουν επικαλύψεις έργων υποδομής μιας περιοχής πάνω στην άλλη, ή αναπτυξιακές πολιτικές μιας περιφέρειες ανταγωνιστικές των άλλων αλλά συμπλήρωσης με βάσει τα πλεονεκτήματα της κάθε μίας. Να φθάσουμε σε έναν ενιαίο  σχεδιασμό των έργων στις περιοχές του Κ.Κ. )

 

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΔΗΜΟΣ                                      ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΘΥΜΙΟΣ

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση