• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

6. Ποιότητα Περιβάλλοντος Όρμου Αντίκυρας - Περιληπτική αποτίμηση Περιβαλλοντικών Μελετών (Διονύσιος Π. Μάργαρης)

Διονύσιος Π. Μάργαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας  Ενέργειας,  Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος - Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη: Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση των περιβαλλοντικών μελετών για την κατασκευή και λειτουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών στην περιοχή του όρμου Αντίκυρας στη Βόρεια ακτή του Κορινθιακού Κόλπου. Αναλύονται διεξοδικά περιβαλλοντικές μελέτες σχετικά με την επιβάρυνση της περιοχής από τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων της ΑτΕ τόσο πριν όσο και μετά την κατασκευή των νέων μονάδων των Θερμοηλεκτρικών Σταθμών. Γίνεται κριτική αξιολόγηση των στοιχείων, των μεθόδων εκτίμησης και υπολογισμού και των συμπερασμάτων των μελετών και εντοπίζονται και επισημαίνονται όλα τα ερωτηματικά, τα οποία προκύπτουν σχετικά με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους λόγω ελλείψεων στοιχείων, παραλείψεων των μελετών ή των επιλογών τους για την εξέταση συγκεκριμένων θετικών περιπτώσεων αγνοώντας άλλες δυσμενείς περιπτώσεις για την περιοχή της Αντίκυρας.

 

             Εξετάζεται κάθε ρύπος χωριστά και γίνεται υπολογισμός των εκπεμπομένων ποσοτήτων από τη λειτουργία της κάθε μονάδας χωριστά, δηλαδή υπολογίζεται ο ρύπος από την υφιστάμενη κατάσταση λόγω εργοστασίου της ΑτΕ, από τη λειτουργία της νέας μονάδας ΣΗΘ 334 MW και από τη λειτουργία της σχεδιαζόμενης νέας μονάδας ΑΣΗ 412 MW. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ετήσια εκπομπή μάζας ορισμένων ρύπων, η οποία, με στρογγυλοποιημένες τιμές, είναι η εξής: Διοξείδιο του Θείου 17.180 τόνοι εκ των οποίων οι 16.950 τόνοι από την ΑτΕ και το υπόλοιπο από τις δύο νέες μονάδες, Οξείδια του Αζώτου 4.550 τόνοι ετησίως εκ των οποίων 3.150 τόνοι από τις νέες μονάδες, Μονοξείδιο του Άνθρακα 3.500 τόνοι από τους οποίους μόνο 140 τόνοι από την ΑτΕ (τιμή, η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη από τα επιτρεπόμενα όρια και αποτελεί εξαίρεση στο γενικό συμπέρασμα) και 3.360 τόνοι από τις νέες μονάδες (τιμή, η οποία είναι διπλάσια από τα επιτρεπόμενα όρια). Η ετήσια εκπομπή μάζας των Σωματιδίων (450 τόνοι) είναι 50-60 φορές μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια και οι εκπομπές διαφόρων Καρκινογόνων ρύπων (αρσενικό, κάδμιο, κοβάλτιο, χρώμιο και νικέλιο) είναι από 2-150 φορές μεγαλύτερες από τα επιτρεπόμενα όρια, όπου η μικρή τιμή αφορά τις νέες μονάδες ΣΗΘ και ΑΣΗ και η μεγάλη την ΑτΕ. Οι παραγόμενοι ρύποι από τις μονάδες ΑτΕ, ΣΗΘ 334MW και ΑΣΗ 412 MW συγκρίθηκαν με τις οριακές επιτρεπόμενες τιμές, που ορίζονται στις οδηγίες 67/547/ΕΟΚ, 2004/107/ΕΚ, ΦΕΚ 992/2005, 91/322/ΕΟΚ, 96/04/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 1999/30/ΕΚ και τις γερμανικές TA Luft. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η επιβάρυνση της περιοχής από την εκπομπή των 3.340.000 τόνων ετησίως Διοξειδίου του Άνθρακα, ενός ρύπου για τον οποίον δεν έχουν θεσμοθετηθεί όρια εκπομπής ή συγκεντρώσεων αλλά έχει ενταχθεί στο Διεθνές Σύστημα Αερίων του Θερμοκηπίου.

Αναλύεται επίσης η μορφολογία της περιοχής εγκατάστασης των νέων μονάδων και το πώς αυτή εμποδίζει την απομάκρυνση των ρύπων περιορίζοντας τη διασπορά τους στον Όρμο της Αντίκυρας. Γίνεται κριτική αξιολόγηση μελετών σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα της θερμικής  ρύπανσης του όρμου Αντίκυρας από το θαλασσινό νερό, που χρησιμοποιείται για την ψύξη των διαφόρων μονάδων της ΑτΕ, και επισημαίνεται το σημαντικό πρόβλημα θερμικής ρύπανσης του όρμου Αντίκυρας και η ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων.

Το γενικό συμπέρασμα της αποτίμησης των περιβαλλοντικών μελετών, από την αναλυτική εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα περιβαλλοντικής ρύπανσης της περιοχής του όρμου Αντίκυρας από τη λειτουργία των εργοστασίων της ΑτΕ, αφού οι τιμές των περισσοτέρων ρύπων υπερβαίνουν, και μάλιστα αρκετοί από αυτούς σε υπερβολικό βαθμό, τις ισχύουσες οριακές τιμές, και επιβάλλεται άμεσα η λήψη των κατάλληλων μέτρων με στόχο τη μείωση των ρύπων και τελικά την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τόσο στο ανθρώπινο όσο και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής της Αντίκυρας.

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση