Η Ρ.Α.Ε. χορήγησε νέα άδεια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην εταιρεία (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – Ομιλος επιχειρήσεων) στην Αντίκυρα Βοιωτίας ισχύος 665 MW.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 744/2018

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW, στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Δίστομου-Αράχοβας-Αντίκυρας της ΠΕ Βοιωτίας στην εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ-Όμιλος Επιχειρήσεων»

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 25 Ιουλίου 2018, η οποία συνεχίστηκε στις 26 και 27 Ιουλίου 2018,

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.86), όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/Φ1/οικ.17951/08.12.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Έκδοση 1)» (ΦΕΚ Β΄ 1498/08.12.2000), ο οποίος σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 εξακολουθεί να ισχύει έως και την έκδοση του νέου Κανονισμού Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 135 του νόμου αυτού (εφεξής «Κανονισμός Αδειών»)
 5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06517/02.03.2018 (Ι-233126/02.03.2018) αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεξάρτητο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 666 MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Δίστομου-Αράχοβας-Αντίκυρας της ΠΕ Βοιωτίας της εταιρείας «Μυτιληναίος ΑΕ-Όμιλος Επιχειρήσεων»
 6. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-234003/16.03.2018 έγγραφο της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων» με το οποίο χορηγήθηκαν οι απαιτούμενες σχετικές δημοσιεύσεις στις εφημερίδες

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» που έγιναν στις 16.03.2018 για την ανωτέρω αίτηση και το γεγονός ότι δεν υπεβλήθησαν αντιρρήσεις.

 1. Την από 06.2018 απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ για την εξέταση της ως άνω αίτησης κατά την οποία αποφασίστηκε η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από την αιτούσα εταιρεία.
 2. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-241983/02.07.2018 έγγραφο της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων» με το οποίο χορηγήθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης.
 3. Την αξιολόγηση της ανωτέρω αίτησης σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρ. 9 του Κανονισμού Αδειών.

Αποφασίζει

Τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- Όμιλος Επιχειρήσεων» σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Στοιχείων Άδειας Παραγωγής και τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς Όρους:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Ορισμοί

Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα άδεια έχουν το περιεχόμενο που καθορίζεται στο Νόμο 4001/2011 όπως ισχύει και στον Κανονισμό Αδειών.

2. Παροχή Στοιχείων

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που ζητούνται, προκειμένου να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές της.

3. Διεξαγωγή ελέγχων

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση που του κοινοποιείται, να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων.

4. Τήρηση λογαριασμών

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 141 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί δημοσιεύονται υποχρεωτικά.

5. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας ή Αλλαγή Σύνθεσης Κοινοπραξίας

 1. Όταν ο κάτοχος της άδειας είναι εταιρεία ή κοινοπραξία, οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως στη ΡΑΕ κάθε μεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας ή εταιρείας που είναι μέλος της κοινοπραξίας ή σχετικά με κάθε αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας.
 2. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τη μεταβολή ελέγχου ή την αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας εφόσον η ΡΑΕ συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Η ΡΑΕ, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
 • Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, η έννοια του ελέγχου επιχείρησης είναι αυτή που προσδιορίζεται στο ν. 3959/2011 όπως ισχύει, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει ως αντικείμενο τις μετοχές του κατόχου της άδειας και η οποία θα απαιτούσε γνωστοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

6. Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων

 1. Όταν ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να διαθέσει δικαίωμά του σε περιουσιακό του στοιχείο, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη σκοπούμενη διάθεση. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί.
 2. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τη διάθεση δικαιώματός του σε περιουσιακό του στοιχείο, εφόσον η ΡΑΕ συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Η ΡΑΕ, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
 • Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, περιουσιακό στοιχείο είναι οποιοδήποτε ακίνητο ή εξοπλισμός σημαντικής αξίας που χρησιμοποιείται για την άσκηση δραστηριότητας, για την οποία χορηγείται η άδεια αυτή.

7. Κατασκευές, επεκτάσεις και οριστική διακοπή λειτουργίας του Εργοστασίου

 1. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να πραγματοποιήσει κατασκευές ή μετατροπές που επηρεάζουν στοιχεία και χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεών του στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή να διακόψει οριστικά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη σκοπούμενη ενέργεια. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί.
 2. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τις ενέργειες αυτές, αν η ΡΑΕ συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Η ΡΑΕ, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

8. Υποχρέωση σεβασμού Κωδίκων

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κώδικες και άλλους Κανονισμούς που διέπουν τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

9. Συμβάσεις με το Διαχειριστή του Συστήματος και φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος και τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήματος και τη λειτουργία του σταθμού.
 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών.

10. Τήρηση Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδίως σχετικά με κάθε οικονομική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα αυτού ή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό και να μην προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά.

11. Υποχρέωση σεβασμού κανόνων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια αυτή να:

 1. τηρεί τους κανόνες ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Άρθρο 142 του ν. 4001/2011
 2. τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αέριων ρύπων, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης και ισχύος της άδειας αυτής,
 • τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του.

12. Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 135 και 140 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

13. Τέλη

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

14. Διάρκεια ισχύος της άδειας και ανάκληση

 1. Η άδεια αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον Πίνακα Στοιχείων της Άδειας Παραγωγής. Η διάρκεια ισχύος της άδειας μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
 2. Η ΡΑΕ έχει την ευχέρεια να ανακαλέσει την άδεια αυτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 20 του Κανονισμού Αδειών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση για την ανάκληση της άδειας στη ΡΑΕ.

(β) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους Όρους 5, 6, και 7 της άδειας αυτής.

(γ) Μετά την κοινοποίηση βεβαίωσης που εκδίδεται στα πλαίσια της είσπραξης οφειλόμενων τελών ή προστίμων σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ.

(δ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ’ επανάληψη και συστηματικά το κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής.

(ε) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει τις αποφάσεις της ΡΑΕ που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια και κυρίως τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

(στ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παύσει οριστικά να ασκεί τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια.

(ζ) Όταν ο κάτοχος της άδειας κηρυχθεί σε πτώχευση.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση του παρακάτω ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος με στόχο την λειτουργία της μονάδας του συνδυασμένου κύκλου την 01.01.2022.
  • Αδειοδότηση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης): 12 μήνες από την έκδοση της άδειας παραγωγής
  • Ανάπτυξη έργου, προμήθεια-παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις: 24 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης
  • Δοκιμαστική λειτουργία: 3 μήνες από την ολοκλήρωση της κατασκευής και διασύνδεσης
  • Έναρξη λειτουργίας: αρχές του 2022
 2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων που αναφέρονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής, με την υποβολή σχετικής εξαμηνιαίας εκθέσεως, η οποία θα υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη κάθε εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης της Άδειας Παραγωγής μέχρι να του χορηγηθεί Άδεια Λειτουργίας. Στην έκθεση αυτή θα περιλαμβάνονται σύντομη περιγραφή της προόδου εργασιών εντός του εξαμήνου, επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα έργου εφόσον απαιτείται, πρόγραμμα προβλεπόμενων εργασιών επόμενου εξαμήνου, το εκτιμώμενο υπολειπόμενο ποσοστό (κατ’ αξία και χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία με την οποία να επιβεβαιώνεται ο χρόνος ένταξης του στο Σύστημα.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τα προβλεπόμενα στην Άδεια Παραγωγής, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους. Η ΡΑΕ, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές και μη δικαιολογημένες αποκλίσεις και γενικότερα διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και τα λοιπά στοιχεία της Άδειας Παραγωγής, καλεί τον αδειοδοτούμενο να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ διαπιστώνει αδυναμία έγκαιρης πραγματοποίησης του έργου για την οποία αποκλειστικός υπαίτιος είναι ο κάτοχος της άδειας, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να προβεί στην ανάκληση της άδειας παραγωγής.
 4. Ο κάτοχος της άδειας θα διασφαλίσει ειδική κατανάλωση καυσίμου φυσικού αερίου της μονάδας συνδυασμένου κύκλου, κατά την περίοδο θέσης της σε εμπορική λειτουργία, 002 kJ/kWh στο 100% του φορτίου βασισμένη στην κατωτέρα θερμογόνο δύναμη (ΚΘΔ) του καυσίμου, υπό συνθήκες ISO. Το τεχνικό ελάχιστο της μονάδας, πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερο του 40% του πλήρους φορτίου (της μικτής ισχύος 665 MW), με πλήρη τήρηση των περιβαλλοντικών περιορισμών (εκπομπές NOx, CO).
 1. Ο σταθμός θα διαθέτει καινούριο εξοπλισμό νεότατης τεχνολογίας (state of the art).
 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διασφαλίσει ότι ο Σταθμός έχει ικανότητα παροχής επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
 3. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Μονάδας σε περίπτωση μη προγραμματισμένης διακοπής της παροχής του φυσικού αερίου, και ιδίως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4001/2011 και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία της Μονάδας, για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες σε πλήρες φορτίο. Για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να επιλέξει μία από τις ακόλουθες μεθόδους και να γνωστοποιήσει την επιλογή του αυτή εγγράφως στη ΡΑΕ, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων της Άδειας Παραγωγής:

 Α. Δυνατότητα καύσης εναλλακτικού καυσίμου και διατήρηση του σχετικού αποθέματος ντίζελ.

α) Η Μονάδα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη να λειτουργήσει απρόσκοπτα με πετρέλαιο ντίζελ εντός ολίγων ωρών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης διακοπής της παροχής καυσίμου από τον Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου.

β) Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής θα πρέπει να εξασφαλίσει την ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας της μονάδας με πετρέλαιο ντίζελ για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες σε πλήρες φορτίο. Αυτή η απαίτηση δύναται να ικανοποιηθεί με τη διατήρηση του απαραίτητου ύψους αποθεμάτων στις δεξαμενές τροφοδοσίας του σταθμού σε συνδυασμό με σύμβαση με εταιρεία προμήθειας υγρών καυσίμων μέσω της οποίας θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ταχεία αναπλήρωση αυτών. Σε κάθε περίπτωση το απόθεμα πετρελαίου ντίζελ το οποίο θα είναι οποτεδήποτε διαθέσιμο στο χώρο του σταθμού θα πρέπει να είναι επαρκές για αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού για τουλάχιστον 24 ώρες σε πλήρες φορτίο.

γ) Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕ, περιοδικά κάθε δύο έτη ή κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναφορά σχετικά με το πρόγραμμα συντηρήσεων και δοκιμών του εν λόγω εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους κατασκευαστές, καθώς και βεβαιώσεις διατήρησης ικανού αποθέματος - επαρκές για λειτουργία τουλάχιστον 24 ωρών - σύμφωνα με τα παραπάνω. Εφόσον στις δεξαμενές τροφοδοσίας του σταθμού διατηρείται απόθεμα ικανό για λειτουργία του σταθμού για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποχρεούται περαιτέρω να υποβάλει αντίγραφο της σύμβασής του με την εταιρεία προμήθειας υγρών καυσίμων που αναλαμβάνει την αναπλήρωση των αποθεμάτων ντίζελ του σταθμού καθώς και το σχετικό σχέδιο υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 Β. Διατήρηση αποθέματος φυσικού αερίου σε Εγκατάσταση Αποθήκευσης.

α) Ο κάτοχος της Άδειας, είτε ο ίδιος, είτε μέσω του προμηθευτή φυσικού αερίου, οφείλει να διατηρεί, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ποσότητα φυσικού αερίου σε Εγκατάσταση Αποθήκευσης, καταβάλλοντας στο Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου τίμημα, που ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο χρήσης του συστήματος φυσικού αερίου, για την μακροχρόνια κατάληψη αποθηκευτικού χώρου σε εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι επαρκής για την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες σε πλήρες φορτίο. β) Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής οφείλει, να προνοήσει ώστε να είναι δυνατή, εφόσον απαιτηθεί μελλοντικά, η εγκατάσταση τόσο των απαιτούμενων συστημάτων τροφοδοσίας υγρού καυσίμου όσο και δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου ντίζελ, με χωρητικότητα επαρκή για την αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού για τουλάχιστον 24 ώρες σε πλήρες φορτίο.

 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να κοινοποιεί αμέσως στη ΡΑΕ αντίγραφο κάθε άδειας που λαμβάνει ή κατέχει και αφορά δραστηριότητα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Ο κάτοχος της άδειας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει στη ΡΑΕ εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους και για το προηγούμενο έτος τα ακόλουθα στοιχεία:
 3. Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και την μέγιστη ισχύ
 4. Το ετήσιο ποσοστό μη διαθεσιμότητας της κάθε μονάδας και τους λόγους στους οποίους οφείλεται.
 • Τυχόν προβλήματα συνεργασίας της μονάδας με το Σύστημα.

 Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Αθήνα,  27/07/2018 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ   

  

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής

 Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση