Υλικό τεκμηρίωσης

Η Ελληνική Κυβέρνηση πριν λίγες μέρες νομιμοποίησε όλα τα αυθαίρετα σε δημόσιους, κοινόχρηστους χώρους και σε ρέματα!

Το ελληνικό Κοινοβούλιο λίγες μέρες πριν από τα τραγικά συμβάντα στη Μάνδρα Αττικής ψήφισε τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων σε δημόσιους, κοινόχρηστους χώρους και σε ρέματα με τον νόμο 4495/3-11-2017.
κυβέρνηση
 
  Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού τύπου, η τηλεόραση και τμήμα του χειραγωγούμενου διαδικτύου σέρνουν το χορό σε μια προσπάθεια απόσυρσης της ευθύνης από αυτούς που διαχρονικά έπαιρναν τις αποφάσεις των τεκταινόμενων στην περιοχή. Αυτοί που έπρεπε να απολογηθούν για τις πράξεις και παραλείψεις τους καλούν τώρα τις δικαστικές αρχές να αναζητήσουν τους υπεύθυνους που οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποιοί είναι. Αυτά που έχουν γίνει στη Μάνδρα Αττικής τα τελευταία 40 χρόνια συμβαίνουν και σε δεκάδες άλλους δήμους της χώρας μας. Δεν σέβονται τίποτα! Ούτε τη μνήμη των νεκρών, ούτε τους φτωχούς ανθρώπους του Θριασίου. Ο νόμος  4495/2017  "ΦΕΚ Α 167/3-11-2017" ψηφίστηκε κατά τον πλέον μαζικό τρόπο στη βουλή. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα νομιμοποίησης αυθαιρέτων σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, ακόμα και πάνω σε ρέματα. Οι σημερινές και αυριανές κυβερνήσεις έχουν υπέρτατη υποχρέωση κατά προτεραιότητα να θωρακίσουν τις αστικές περιοχές από τα φραγμένα ρέματα για να απελευθερωθούν τα όμβρια ύδατα προς τη θάλασσα. 'Ολοι οι κυβερνώντες σε αυτή τη χώρα πρώην και νυν τώρα θρηνούν τάχα, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα πάνω στα φέρετρα και τα ερείπια της δικής τους πολιτικής.
 
 

Ιδού το κείμενο του ν. 4495/3-11-2017

(σελ. 3221-3229)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ

ΤΗΝ 28η.7.2011

Άρθρο 112

Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιμων οικισμών

Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρή-

ση κατοικία, που ευρίσκονται εντός στάσιμων οικισμών,

όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 1337/1983,

με την προϋπόθεση ότι οι στάσιμοι οικισμοί ευρίσκονται

σε απόσταση μεγαλύτερη των 2000 μ. από τη θάλασσα

ή από χιονοδρομικά κέντρα και εφόσον οι αυθαίρετες

κατασκευές έχουν συντελεσθεί μετά το έτος 1983 και

μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εξαι-

ρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβο-

λή του αναλογούντος παραβόλου και ενιαίου ειδικού

προστίμου, όπως υπολογίζεται με το Παράρτημα Α΄,

μειωμένου κατά 30 %. Για την υπαγωγή υποβάλλονται

μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄, ε΄, και

ζ΄ του άρθρου 99 και αποτύπωση των κατόψεων του

κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Αν έχει συσταθεί οριζόντια ή

κάθετη ιδιοκτησία, για την υπαγωγή τα πιο πάνω στοιχεία

υποβάλλονται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία.

Άρθρο 113

Αυθαίρετα κτίσματα σε εξαγορασμένα ακίνητα

και σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Ελληνικής

Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

1. α) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και

στους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα εξαγόρασαν από τις

οικείες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών

των Περιφερειών της χώρας και έχουν αναγείρει σε αυτά

αυθαίρετο κτίσμα, καθώς και σε αυτούς που τα νέμο-

νται νόμιμα. Ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας υποβάλλει στο

πληροφοριακό σύστημα τα προβλεπόμενα στο άρθρο

99 δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών,

που αρχίζει είτε από την έκδοση του τίτλου κυριότητας

από τον Περιφερειάρχη, είτε από τη δημοσίευση της

απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης

Διαφορών, για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται

η έκδοση τίτλου κυριότητας, είτε της πράξης κύρωσης

διανομής, που προβλέπεται σε υπουργική απόφαση,

η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του

άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και της παρ. 5 του

άρθρου 11 του ν. 3147/2003. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο

καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριών (3) μηνών από την

υποβολή της αίτησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι

διατάξεις του παρόντος.

β) Εωσότου εκδοθεί ο τίτλος κυριότητας από τον Περι-

φερειάρχη ή η απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και

Επίλυσης Διαφορών, αναστέλλεται η προθεσμία για την

κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος, καθώς και η επιβολή

του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης μη δηλουμέ-

νων κατασκευών και χρήσεων.

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 ισχύουν και ως προς

ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κυριότητα

της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε..

Ειδικώς για ακίνητα κυριότητας της ανώνυμης εταιρίας

οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών συμπλη-

ρώνονται μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από την κα-

ταχώριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρίας στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλα-

κείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτημα-

τολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με

την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, σχετικά με τα

ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα της εταιρίας.

Άρθρο 114

Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων

δημόσιου ενδιαφέροντος

1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκ-

κλιση των οριζομένων στο άρθρο 89, υπάγονται οι αυ-

θαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια και

εγκαταστάσεις:

α) ιδιοκτησίας του Δημοσίου, εφόσον αποδεδειγμένα

εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν από αυτό και εξυπη-

ρετούν κοινωφελή σκοπό,

β) που στεγάζουν υποδομές δικαιοσύνης και ανήκουν

στο Δημόσιο ή στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών

Κτιρίων ή σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων,

γ) που στεγάζουν υπηρεσίες των νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο

Δημόσιο και εποπτεύονται από το Κράτος και επιχορη-

γούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό,

δ) που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή νομικά πρόσωπα του

άρθρου 13 του ν. 4301/2014 ή σε θρησκευτικά νομικά

πρόσωπα της εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χρι-

στιανών ή σε ομόδοξους θρησκευτικούς οργανισμούς

της αλλοδαπής, στους οποίους υπάγονται ανωτέρω εκ-

κλησιαστικά και θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ή νομικά

πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 3647/2008 (A΄ 37), και

χρησιμοποιούνται, τόσο τα κτίρια όσο και οι βοηθητικοί,

συμπληρωματικοί και υποστηρικτικοί τους χώροι, ως ορ-

γανωμένα και ενιαία σύνολα, για την εξυπηρέτηση των

λατρευτικών και θρησκευτικών τους σκοπών των γνω-

στών θρησκειών και δογμάτων. Η διάταξη της περίπτω-

σης δ΄ εφαρμόζεται και για τους αντίστοιχους χώρους

των Ν.Π.Ι.Δ. της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας

της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και

της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου,

ε) που χρησιμοποιούνται ως σχολεία κάθε βαθμίδος

και ως κοινωφελή κτίρια και κτίρια προνοιακών δομών

των Ο.Τ.Α.,

στ) δημόσιων επιχειρήσεων, στις οποίες το Δημόσιο

είναι κύριος του συνόλου ή άνω του 51% του καταβε-

βλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου,

ζ) τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και τα διαχειρίζο-

νται δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες το Δημόσιο είναι

κύριος του συνόλου ή άνω του 51%,

η) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που περι-

λαμβάνονται στο μητρώο πιστοποιημένων φορέων ιδι-

ωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παροχής

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και εποπτεύονται με

οποιονδήποτε τρόπο ή επιχορηγούνται από το Δημόσιο

και τον τακτικό προϋπολογισμό, εφόσον χρησιμοποιού-

νται, τόσο τα κτίρια όσο και οι βοηθητικοί, συμπληρω-

ματικοί και υποστηρικτικοί τους χώροι, για κοινωφελείς

σκοπούς,

θ) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε

αυτές κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και

των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν, καθώς και

αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε αυτές

κτιρίων που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία και έχουν

ανεγερθεί σε εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε

αυτά από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., εποπτεύ-

ονται από το Κράτος, επιχορηγούνται για τη συντήρηση

ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους από τον τακτικό

προϋπολογισμό και λειτουργούν σε εκτάσεις που τους

έχουν παραχωρηθεί από το Κράτος ή από Ν.Π.Δ.Δ..

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για αθλητικές εγκατα-

στάσεις και υποστηρικτικά σε αυτές κτίρια που ανήκουν

σε αθλητικά σωματεία, έχουν αγοραστεί από τα ίδια τα

αθλητικά σωματεία πριν από το έτος 1983, τα δε κτίρια

και οι αθλητικές εγκαταστάσεις αυτών έχουν λάβει οπο-

τεδήποτε έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

ι) το σύνολο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και

κτιριακών υποδομών που αποτελούν προσαρτήματα

των δημόσιων ιχθυοτροφείων και είναι απαραίτητα για

την ιχθυοτροφική τους λειτουργία,

ια) των Ο.Τ.Α. που υπάγονται στις διατάξεις του παρό-

ντος μετά την υποβολή αίτησης, τοπογραφικού διαγράμ-

ματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική

περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων,

ιβ) που στεγάζουν υποδομές ιδιοκτησίας του Πανελλη-

νίου Συλλόγου Παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ), για την κάλυψη

αναγκών των μελών του,

ιγ) που ανήκουν σε δημοτικά ευαγή ιδρύματα ή σε

αγαθοεργά ιδρύματα του ν. 3687/1929, όπως τροπο-

ποιήθηκε με το ν. 5190/1933, στα οποία έχουν εφαρμογή

οι διατάξεις της δημοτικής νομοθεσίας για τη διοίκηση

και διαχείριση της περιουσίας τους.

Για τις ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές

χρήσης δεν καταβάλλεται παράβολο και ενιαίο ειδικό

πρόστιμο, πλην της περίπτωσης ια΄ όπου καταβάλλεται

παράβολο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτά χρησι-

μοποιούνται για ιδιόχρηση, καθώς και της περίπτωσης

ιβ΄ και της περίπτωσης ιδ΄ που καταβάλλεται το παρά-

βολο και το 15 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ιδ) Κατασκευές και εγκαταστάσεις πολιτιστικών συλλό-

γων εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις κοινωφελούς

χαρακτήρα και εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε

οικισμούς πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου

αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που εκτελέστηκαν ή

εγκαταστάθηκαν σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού

Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή των νομικών προσώπων της

παραγράφου 1, εφόσον εκμισθώνονται σε τρίτους για τη

λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στην περίπτωση αυτή, για την υπαγωγή των κατασκευών

ή χρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του

παρόντος.

3. Στις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των

οριζομένων στο άρθρο 89, υπάγονται:

α) κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε

περιοχές, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Ε.Ο.Τ.

ως χιονοδρομικά κέντρα, εφόσον ανεγέρθηκαν ή εγκα-

ταστάθηκαν από φορείς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α, κα-

θώς και από αθλητικούς και ορειβατικούς συλλόγους

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μετά την περαίωση της

υπαγωγής, είναι δυνατή ή αλλαγή χρήσης της αυθαίρε-

της κατασκευής, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις

κοινωφελούς χαρακτήρα, ύστερα από αίτημα του αρ-

μόδιου δημόσιου φορέα ή του αρμόδιου Ο.Τ.Α.,

β) κατασκευές και εγκαταστάσεις χιονοδρομικών κέ-

ντρων και ορεινών καταφυγίων δημόσιου ενδιαφέρο-

ντος, που έχουν εκτελεστεί ύστερα από έγκριση χρημα-

τοδότησης από δημόσια αρχή ή έχουν εγκριθεί από τον

Ε.Ο.Τ.. Μετά την περαίωση της υπαγωγής, είναι δυνατή

ή αλλαγή χρήσης της αυθαίρετης κατασκευής, εφόσον

πρόκειται για εγκαταστάσεις κοινωφελούς χαρακτήρα,

ύστερα από αίτημα του αρμόδιου δημόσιου φορέα ή

του αρμόδιου Ο.Τ.Α.,

γ) κατασκευές και εγκαταστάσεις αστεροσκοπείων και

συνοδών εγκαταστάσεων αυτών, που ανήκουν στο Δη-

μόσιο ή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα,

δ) κτίρια εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, που ανήκουν

στο Δημόσιο ή σε δημόσια αρχή ή έχουν παραχωρηθεί

στους δήμους,

ε) κατασκευές και εγκαταστάσεις καθ’ υπέρβαση νό-

μιμης άδειας σε εγκεκριμένους χώρους οργανωμένης

υπαίθριας δασικής αναψυχής, οι οποίες έχουν κατασκευ-

αστεί από Ο.Τ.Α. ή άλλη δημόσια αρχή χωρίς την έγκριση

της αρμόδιας για την έκταση δασικής υπηρεσίας. Για την

υπαγωγή, πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών,

απαιτείται και η θετική γνωμοδότηση της δασικής υπη-

ρεσίας στην οποία υπάγεται η έκταση.

Η υπαγωγή στον παρόντα των ανωτέρω κατασκευών

δεν απαλλάσσει την υποχρέωση των αιτούντων για την

έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου, σύμφωνα τις

διατάξεις του παρόντος. Η μελέτη στατικής επάρκειας,

όπου απαιτείται, εκπονείται υποχρεωτικώς πριν από την

έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου, σύμφωνα με

τις διατάξεις του παρόντος.

.

Άρθρο 115

Αυθαίρετες κατασκευές σε οικισμούς

που κατασκευάστηκαν από τον πρώην

Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

1. Κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων, στις διατάξεις

του παρόντος νόμου υπάγονται:

α) αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή προ-

σθήκες σε κτίρια και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε

οικισμούς κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί από τον

τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και έχουν

περιέλθει, κατά το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88),

στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

(Ο.Α.Ε.Δ.), εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές

χρήσης ή προσθήκες είχαν συντελεσθεί έως την ολο-

κλήρωση της κατασκευής του οικισμού

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, απαιτεί-

ται η υποβολή από τον Ο.Α.Ε.Δ. σχετικής αίτησης, τοπο-

γραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού

με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών,

αλλαγών χρήσης ή προσθηκών.

β) Αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή προ-

σθήκες σε κτίρια και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε

οικισμούς κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί από τον

τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και έχουν

παραχωρηθεί οριστικά στους δικαιούχους, εφόσον οι

αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή προσθήκες

είχαν συντελεσθεί έως την ολοκλήρωση της κατασκευής

του οικισμού.

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, απαι-

τείται η υποβολή από τους δικαιούχους, στους οποίους

έχει γίνει η οριστική παραχώρηση, σχετικής αίτησης, το-

πογραφικού διαγράμματος, τεχνικής έκθεσης μηχανικού

με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών,

αλλαγών χρήσης ή προσθηκών και του οριστικού πα-

ραχωρητηρίου.

2. Στις προηγούμενες περιπτώσεις, η αίτηση υπαγω-

γής μπορεί να υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία

είτε για το σύνολο των κτιρίων και εγκαταστάσεων του

στοίχου, του οικοδομικού τετραγώνου ή και του συνο-

λικού οικισμού.

3. Για τις αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή

προσθήκες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου

1 δεν καταβάλλεται παράβολο και ειδικό πρόστιμο.

Άρθρο 116

Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις

σε παραδοσιακό οικισμό

1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπάγονται αυ-

θαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα

πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη

δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού

του οικισμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού, κα-

θώς και αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό τμήμα

πόλης και σε παραδοσιακούς οικισμούς άνω των πέντε

χιλιάδων (5.000) κατοίκων, είτε έχουν ολοκληρωθεί πριν

από τη δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού είτε

μεταγενέστερα, εφόσον προσκομίζεται τεχνική έκθεση

αρμόδιου μηχανικού, στην οποία τεκμηριώνεται ότι η

αυθαίρετη κατασκευή προσαρμόζεται και δεν αντίκειται

στους γενικούς μορφολογικούς κανόνες που τίθενται

από τις ειδικές διατάξεις.

Κατ’ εξαίρεση, για αυθαίρετες κατασκευές εντός παρα-

δοσιακού οικισμού ή παραδοσιακού τμήματος πόλεως

άνω των 5.000 κατοίκων, που διέπονται και από ειδι-

κότερες διατάξεις προστασίας (όπως ιστορικό κέντρο)

ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3.

2. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες

κατασκευές ή χρήσεις των κατηγοριών 2 έως 5 του άρ-

θρου 96 που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό κάτω

των πέντε χιλιάδων (5.000) σύμφωνα με τα εξής:

α) μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παρα-

γράφων 1, 10 και 11 του άρθρου 83, απαιτείται και υπο-

βολή αίτησης στην επιτροπή αυθαίρετων κατασκευών

της παραγράφου 3,

β) μετά την εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών

και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στον πα-

ρόντα, η επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, με

βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής

ως προς το σύνολο του νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το

ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτε-

κτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού

οικισμού ή τμήματος πόλης,

γ) η επιτροπή μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργα-

σιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος στους

ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του

παραδοσιακού οικισμού ή του παραδοσιακού τμήματος

πόλης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 107.

Επίσης η επιτροπή μπορεί να προβεί σε αυτοψία προ-

κειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των

απαιτούμενων εργασιών προσαρμογής,

δ) όπου απαιτούνται εργασίες προσαρμογής, αυτές

εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης της

επιτροπής στον ιδιοκτήτη και μετά την έκδοση σχετικής

οικοδομικής άδειας, εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση

αυτή, η άδεια εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή

του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι εργασίες προσαρμο-

γής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών

και να πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από

τον ελεγκτή δόμησης.

Μετά το πέρας των εργασιών προσαρμογής, η επιτρο-

πή, αφού διαπιστώσει την εκτέλεση αυτών, επιτρέπει την

υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις

του παρόντος.

3. Για τον έλεγχο της δυνατότητας μορφολογικής

και αισθητικής ένταξης των αυθαίρετων κατασκευών

ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου πε-

ριβάλλοντός και των σχετικών δικαιολογητικών, συνι-

στάται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

τετραμελής επιτροπή ανά περιφερειακή ενότητα που

συνεδριάζει στην έδρα αυτής και αποτελείται από:

α) έναν αρχιτέκτονα του Τοπικού Παρατηρητηρίου ως

Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β) έναν αρχιτέκτονα της Υπηρεσίας Δόμησης της πε-

ριφερειακής ενότητας, με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του,

δ) έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ, με τον

αναπληρωτή του,

ε) έναν πολιτικό μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.

4. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα πέντε (15) ημε-

ρών από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή ή μη

στις διατάξεις του παρόντος, με την προϋπόθεση υπο-

βολής των κατωτέρω δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει

να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο ή τον εξουσιο-

δοτημένο εκπρόσωπό του, στο τοπικό παρατηρητήριο

μαζί με τη σχετική αίτηση:

α) τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται

η περιγραφή του κτιρίου, ιστορικό αδειοδοτήσεων, κα-

θώς ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής και αιτιολογείται

η μορφολογική και αισθητική ένταξη της αυθαίρετης

κατασκευής στο σύνολο του κτιρίου και του άμεσου

δομημένου περιβάλλοντός του,

β) φωτογραφική τεκμηρίωση της αυθαίρετης κατα-

σκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του άμεσα

δομημένου περιβάλλοντός του,

γ) τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται

η θέση της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο

του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του,

δ) υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα παραπάνω

στοιχεία είναι ίδια με αυτά που θα εισαχθούν στο πλη-

ροφοριακό σύστημα,

ε) αποδεικτικά χρόνου κατασκευής / αποπεράτωσης,

στ) αποδεικτικά δικαιώματος υπαγωγής του αιτούντος.

5. Μετά τη κήρυξη ως παραδοσιακού οικισμού κάτω

των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων δεν επιτρέπεται η

υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος εξ ολοκλήρου

αυθαίρετων κατασκευών που έχουν σε ποσοστό μεγα-

λύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) υπέρβαση οποιου-

δήποτε όρου δόμησης, πέραν των υφιστάμενων, κατά

την κήρυξη, αυθαίρετων κτισμάτων.

6. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιω-

μάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις,

για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής του παρό-

ντος, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των

δικαιολογητικών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2

και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού

του προστίμου, την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της

διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία

στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

7. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου,

πέραν της καταβολής του 30% του ποσού του προστί-

μου, αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της

επιτροπής στον ιδιοκτήτη.

8. Η επιτροπή, μετά τη θετική κρίση της, ενημερώνει

τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού

συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να

ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.

9. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε αρχαιολογι-

κούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο άμεσο περι-

βάλλον μνημείων που προστατεύονται σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 3028/2002, δύνανται να τακτοποιούνται

με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού, η οποία προηγείται της υπαγωγής στις διατάξεις

του παρόντος.

10. Η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού δίνεται μετά από αιτιολογημένη γνωμοδό-

τηση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον η προς τα-

κτοποίηση κατασκευή δεν βλάπτει τα μνημεία και τους

προστατευόμενους τόπους και δύναται να επιβάλλει

όρους και περιορισμούς στον όγκο, τη μορφή και τη χρή-

ση για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο προστατευ-

όμενο περιβάλλον. Κατ΄ εξαίρεση, για την τακτοποίηση

αυθαίρετων πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου

81, παράγραφος 3 του παρόντος νόμου και αυθαίρετων

κατασκευών και χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του

άρθρου 96 του παρόντος νόμου ο έλεγχος διενεργεί-

ται από εξαμελή επιτροπή που συγκροτείται με κοινή

απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η σύνθεση αυτής είναι

όμοια με αυτή της επιτροπής της παραγράφου 3 του

παρόντος με την προσθήκη δύο μελών ήτοι, ενός αρχιτέ-

κτονα και ενός αρχαιολόγου, υπαλλήλων του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού με τους αναπληρωτές τους,

εφόσον: α) η αυθαίρετη κατασκευή/χρήση και οι ως άνω

πολεοδομικές παραβάσεις δεν έχουν συντελεστεί εντός

περιοχής UNESCO και εντός αρχαιολογικής ζώνης Α΄ και

β) τα αρμόδια όργανα 3 του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού δεν έχουν πιστοποιήσει με προηγούμενη

διοικητική πράξη τους ότι προκαλείται άμεση ή έμμεση

βλάβη στο προστατευόμενο από το ν. 3028/2002 πολι-

τιστικό αγαθό.

Άρθρο 117

Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις

σε διατηρητέο κτίριο

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυ-

θαίρετων κατασκευών ή χρήσεων που βρίσκονται μέσα

στον όγκο του διατηρητέου κτιρίου ή προσθήκες καθ’

ύψος ή κατ’ επέκταση σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει

το 10% της συνολικής δόμησης αυτού, καθώς και αυθαι-

ρέτων μεμονωμένων κτισμάτων εντός του ακινήτου στο

οποίο υφίσταται διατηρητέο κτίριο σε απόσταση από

αυτό μεγαλύτερη του Δ. Για την υπαγωγή, εκτός από τα

δικαιολογητικά του άρθρου 99, απαιτείται και υποβολή

αίτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

(ΠΕΣΑ), με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

αα) φωτογραφία για το κτίριο, τοπογραφικό διάγραμ-

μα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

ββ) πλήρη σχέδια αποτύπωσης του κτιρίου,

γγ) τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία περιλαμβά-

νονται και όλα τα ιστορικά στοιχεία του κτιρίου,

δδ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός

του κτιρίου από άλλο φορέα,

εε) δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα

οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατα-

σκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ειδικά

για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης μπορεί να προσκομί-

ζονται ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, κατά την

έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

στστ) δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος ορ-

γανισμού ή μελέτη στατικής επάρκειας, σύμφωνα με το

άρθρο 99,

ζζ) τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον έλεγ-

χο των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

εφόσον υπάρχουν.

2. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και

τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στις διατά-

ξεις του παρόντος, το συμβούλιο δέχεται ή απορρίπτει

την αίτηση με βάση τις μεταβολές στην αρχιτεκτονική

και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου,

καθώς και την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατα-

σκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου ή και του περι-

βάλλοντoς του χώρου.

Το συμβούλιο μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργα-

σιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος, σύμφωνα

με την εξέταση των στοιχείων που προσκομίζονται, και,

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να προβεί σε αυτο-

ψία, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση

των απαιτούμενων εργασιών προσαρμογής

Οι εργασίες προσαρμογής εκτελούνται μετά την

κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου

στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας, εφόσον

απαιτείται. Αν απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας, αυτή

εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου

ειδικού προστίμου. Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να

ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών και η ορθή

εκτέλεση των εργασιών πιστοποιείται από το Tοπικό

Παρατηρητήριο.

Μετά τη διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών προ-

σαρμογής, το ΠΕΣΑ επιτρέπει την οριστική υπαγωγή των

αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων στις ρυθμίσεις του

παρόντος.

3. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υπά-

γονται αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων χρήσεων

σε κτίρια με νόμιμη οικοδομική άδεια, στον περιβάλλο-

ντα χώρο διατηρητέου κτιρίου ή διατηρητέου τμήμα-

τος κτιρίου, σε επαφή ή και σε απόσταση προς αυτό,

και βρίσκονται είτε στο ακίνητο που περιλαμβάνει το

διατηρητέο κτίριο ή τμήμα κτιρίου είτε και σε όμορο

προς αυτό ακίνητο στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτο-

νικής (Σ.Α.), απαιτείται και υποβολή αίτησης με τα εξής

δικαιολογητικά:

αα) φωτογραφική αποτύπωση, όπου εμφαίνεται και η

σχέση του με το υπάρχον χαρακτηρισμένο διατηρητέο,

ββ) τοπογραφικό διάγραμμα,

γγ) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας, καθώς και

αντίγραφο της απόφασης χαρακτηρισμού του διατη-

ρητέου κτιρίου,

δδ) διάγραμμα κάλυψης, όπου σημειώνεται η θέση και

το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαί-

ρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρ-

βασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς,

εε) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία να

δηλώνεται ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός του κτιρίου

από άλλο φορέα,

στστ) κάτοψη του ορόφου, όπου σημειώνεται η αυθαί-

ρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις

ρυθμίσεις του παρόντος,

ζζ) τομή, όπου σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή

για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του

παρόντος,

ηη) δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα

οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατα-

σκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ειδικά

για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης μπορεί να προσκομί-

ζονται ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, κατά την

έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

θθ) για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή και

για αυθαίρετη αλλαγή χρήσης εκτός κατοικίας, τεχνική

έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανο-

λογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν.

Στην τεχνική έκθεση πρέπει να τεκμηριώνεται ότι δεν

επηρεάζονται τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία του

διατηρητέου.

4. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και

τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στις διατάξεις

του παρόντος, το συμβούλιο δέχεται ή απορρίπτει την

αίτηση με βάση το αν η αυθαίρετη κατασκευή αλλοιώνει

ή όχι το χαρακτήρα, τη δομή ή και την αρχιτεκτονική

και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου,

καθώς και την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατα-

σκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου ή και του περι-

βάλλοντος του, καθώς και το αν επηρεάζει και σε ποιόν

βαθμό τους λόγους του χαρακτηρισμού του.

Το Σ.Α. μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών

προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος, σύμφωνα

με την απόφαση χαρακτηρισμού και την αισθητική και

μορφολογική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής σε

σχέση με το πλησίον διατηρητέο κτίριο. Το Συμβούλιο

μπορεί να προβεί σε αυτοψία, προκειμένου να εκτιμήσει

το μέγεθος και την έκταση των απαιτούμενων εργασιών

προσαρμογής.

Οι εργασίες προσαρμογής εκτελούνται μετά την κοι-

νοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον

ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας, αν απαιτείται.

Αν απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας, αυτή εκδίδεται

χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου ειδικού

προστίμου. Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολο-

κληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών και πιστοποιείται

η ορθή εκτέλεση των εργασιών από ελεγκτή δόμησης.

Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής, το Σ.Α.

επιτρέπει την υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών ή

χρήσεων στη ρύθμιση του παρόντος.

5. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαι-

ωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές για τα

οποία απαιτείται έγκριση των συμβουλίων του παρόντος,

μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δι-

καιολογητικών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2

και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού

του προστίμου, την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της

διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία

στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

6. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία εξόφλησης του ενι-

αίου ειδικού προστίμου, πέραν της καταβολής του 30%

του συνολικού ποσού, αρχίζει από την κοινοποίηση της

θετικής κρίσης του αρμόδιου οργάνου στον ιδιοκτήτη.

7. Το Συμβούλιο, μετά τη θετική κρίση του, ενημερώ-

νει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού

συστήματος εντός πέντε (5) ημερών, προκειμένου να

ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.

8. Σε διατηρητέα κτίρια ή διατηρητέα τμήματα κτιρίου

και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, σε επαφή ή και σε

απόσταση από αυτά, και είτε σε ακίνητα που περιλαμ-

βάνουν τα διατηρητέα κτίρια ή τμήματα τους είτε και

σε όμορα προς αυτά, δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις

διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών.

9. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε νεώτερα μνη-

μεία, σε κτήρια που βρίσκονται εντός τμημάτων πόλεων

ή οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά δια-

τηρητέα μνημεία, καθώς και σε Μνημεία Παγκόσμιας

Πολιτιστικής Κληρονομιάς δύνανται να τακτοποιηθούν

με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού μόνο

ύστερα από γνωμοδότηση των κεντρικών συμβουλίων

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

10. Στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών επί

διατηρητέων κτιρίων που είναι χαρακτηρισμένα τόσο

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και

από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την

υπαγωγή αυτών στις διατάξεις του παρόντος τηρείται

η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 116 και επιλαμ-

βάνεται εννεαμελής επιτροπή η οποία συνιστάται με

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας. Αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται από τον Πρόεδρο

αυτού ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, τέσσερα (4)

μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)

με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, που ορίζονται από τον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τέσσερα (4)

μέλη του ΚΣΝΜ, που ορίζονται από τον Υπουργό Πολι-

τισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 118

Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών

υψηλής τάσης

Για τις αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης ιζ΄ της

παραγράφου 2 του άρθρου 89, ο Διαχειριστής Μετα-

φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ύστερα από αίτηση του

ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του εξουσιοδοτημένου μη-

χανικού, εκδίδει βεβαίωση ότι τηρούνται οι ισχύοντες

περιορισμοί για τη γειτνίαση του ακινήτου με τις γραμμές

μεταφοράς.

Άρθρο 119

Αυθαίρετες κατασκευές

τουριστικών εγκαταστάσεων

Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαί-

ρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις τουριστικών εγκα-

ταστάσεων, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης και των

χρήσεων γης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής,

υπό την προϋπόθεση ότι για τις κατασκευές αυτές έχει

εκδοθεί, μετά την καταβολή σχετικού προστίμου, σήμα

λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ., καθώς και υπό την προϋπό-

θεση ότι λειτουργούσαν νομίμως μέχρι τις 28.7.2011.

Άρθρο 120

Αυθαίρετες κατασκευές

σταυλικών εγκαταστάσεων

Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων

και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες,

υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις, τις οποίες

εκμεταλλεύονται νομίμως κτηνοτρόφοι και οι εκτάσεις

αυτές έχουν καταχωριστεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα

Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

(ΟΣΔΕ), μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρό-

ντος, χωρίς καταβολή προστίμου, αφού υποβάλουν:

α) αίτηση,

β) αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντί-

στοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου αποτυπώνονται από

το μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων,

γ) τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι

επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής

διαμονής ατόμων δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 50 τ.μ.,

καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλι-

κών εγκαταστάσεων,

δ) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους

τριακοσίων (300) ευρώ.

Άρθρο 121

Αυθαίρετες κατασκευές μονάδων

υδατοκαλλιέργειας και προσαρτημάτων

δημόσιων ιχθυοτροφείων

1. Στις ρυθμίσεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες

κατασκευές απαραίτητες για τη λειτουργία νόμιμης μο-

νάδας υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζονται στην παρ. 74

του άρθρου 2 και στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),

καθώς και εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται στην

παρ. 2 του άρθρου 4 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλ-

λιέργειες, το οποίο εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο της

31722/4.11.2011 απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού

της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του χωροτα-

ξικού σχεδιασμού και της αειφόρου ανάπτυξης (Β΄ 2505),

σε χώρους αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας,

ύστερα από έγκριση του Τμήματος Γεωργικών Εκμεταλ-

λεύσεων και Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και

Αγροτικών Υποθέσεων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης και κατά παρέκκλιση των περιορισμών των

περιπτώσεων ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

89 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η ανα-

στολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δύο

(2) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατα-

σκευές της παραγράφου αυτής, για τις οποίες εκκρεμούν

βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ. ή υποθέσεις και έχουν

απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα

στις διατάξεις του παρόντος. Για την υπαγωγή, πέραν

των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλλονται το

μισθωτήριο συμβόλαιο και η άδεια ίδρυσης μονάδας

υδατοκαλλιέργειας.

2. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής

των δύο (2) ετών, οι κατασκευές αυτές πρέπει να προσαρ-

μοστούν με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που

προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 21 του

ν. 4067/2012 και της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του

πιο πάνω Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού

και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες ή σε

διαφορετική περίπτωση να απομακρυνθούν.

3. Με ευθύνη κάθε δήμου, οι προσωρινές κατασκευές

πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολο-

γικά στοιχεία τους, το μέγεθος τους, τα υλικά κατασκευής

και την αρμονική ένταξή τους στο χώρο, με ευθύνη του

κάθε δήμου. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,

η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια λιμενική αρχή και

την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και, ύστερα από

αίτηση, εγκρίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτε-

κτονικής πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία

περιγράφονται με σαφήνεια οι μορφολογικοί κανόνες,

το είδος, το μέγεθος και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η

εγκριτική απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει τμήμα ή

σύνολο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι προ-

σωρινές κατασκευές απαραίτητες για τη λειτουργία των

μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και να περιλαμβάνει

όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη

διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκατα-

στάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

4. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται

και αυθαίρετες κατασκευές, εγκαταστάσεις και συνοδά

έργα που αφορούν τη λειτουργία μονάδας παραγωγής

νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης, κατά παρέκκλιση

των οριζομένων στις διατάξεις των περιπτώσεων ζ΄ και η΄

της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του παρόντος νόμου.

Για την υπαγωγή τους υποβάλλονται πέραν των λοιπών

δικαιολογητικών, το μισθωτήριο συμβόλαιο, η άδεια λει-

τουργίας της μονάδας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλο-

ντικών Όρων ή Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές

Δεσμεύσεις και η Άδεια Μηχανολογικής Εγκατάστασης.

Άρθρο 122

Αυθαίρετες κατασκευές σε παραμεθόριες

περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης,

Ροδόπης και Έβρου

1. Στις ρυθμίσεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες

κατασκευές στις παραμεθόριες περιοχές των περιφε-

ρειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, κατά

παρέκκλιση της περίπτωσης ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου

89. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των δι-

ατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δύο (2) έτη από

την ημερομηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της

παρούσας, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρό-

στιμα στις Δ.Ο.Υ. ή υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή

κατεδαφιστεί, υπάγονται, αντίστοιχα, στις διατάξεις του

παρόντος. Για την υπαγωγή, πέραν των απαιτούμενων

δικαιολογητικών, υποβάλλονται:

α) έγγραφη βεβαίωση του αρμόδιου Ο.Τ.Α. σχετικά

με τη συναίνεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του

παρόντος,

β) σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα διαχείρισης

προστατευόμενης περιοχής.

2. Οι σχετικές κατασκευές αντιμετωπίζονται ενιαία ως

προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθος τους,

τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξή τους στο

χώρο, με ευθύνη του κάθε δήμου. Με απόφαση του δη-

μοτικού συμβουλίου και, ύστερα από αίτηση, εγκρίνεται

από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη αρ-

χιτεκτονική μελέτη, στην οποία περιγράφονται με σα-

φήνεια οι μορφολογικοί κανόνες, το είδος, το μέγεθος

και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η εγκριτική απόφαση

περιλαμβάνει τμήμα ή σύνολο εκτάσεως που πρόκειται

να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές, καθώς

και όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη

διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστά-

σεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής

των δύο (2) ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προ-

σαρμοστούν σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της

παραγράφου 2 ή σε διαφορετική περίπτωση, να απο-

μακρυνθούν.

4. Οι κείμενες στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κατα-

σκευές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου,

κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων ιγ΄ και στ΄ της πα-

ραγράφου 2 του άρθρου 89, μετά την αποτύπωση τους

σε προβολικό σύστημα ΕΣΓΑ 87 και την καταγραφή της

χρήσης τους από το οικείο Δασαρχείο και εφόσον είναι

σύμφωνες με το ειδικότερο περιεχόμενο και τους όρους

του προεδρικού διατάγματος για την προστασία της

περιοχής, το οποίο εκδίδεται κατά τη διαδικασία του ν.

1650/1986, όπως ισχύει, εντός προθεσμίας δύο (2) ετών

από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τη διάρκεια

της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η είσπραξη και

η επιβολή κάθε κύρωσης ως και η ισχύς διοικητικών

πράξεων κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ’

εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Οι ως άνω κυρώ-

σεις και μέτρα επιβάλλονται μετά την πάροδο της ως

άνω προθεσμίας αναστολής ως προς τις μη δυνάμενες

να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος κατασκευές,

λόγω ασυμβατότητάς τους με το ειδικό καθεστώς προ-

στασίας της περιοχής, πιστοποιούμενου του τελευταίου

από το Φορέα Διαχείρισης της περιοχής.

5. Εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έκδοση του

προεδρικού διατάγματος προστασίας της περιοχής οι

πληρούσες τους ειδικότερους όρους αυτού κατασκευές

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατόπιν

υποβολής εκ μέρους του κατόχου αυτών των απαιτού-

μενων δικαιολογητικών ως και των δικαιολογητικών των

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι ως άνω κατασκευές

οφείλουν να προσαρμοστούν στην εγκριτική απόφαση

της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και στους τυχόν

προβλεπόμενους ειδικώς ως προς αυτές όρους από το

ως άνω προεδρικό διάταγμα ή σε διαφορετική περίπτω-

ση να απομακρυνθούν.

6. Ειδικώς για τις υπαγόμενες στην παράγραφο 5 του

παρόντος κατασκευές η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύ-

ρωσης ως και η ισχύς διοικητικών πράξεων κατεδάφισης

που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της κείμενης

νομοθεσίας, αναστέλλεται από την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόμου και έως την πάροδο της προθεσμίας

της προηγούμενης παραγράφου για την υπαγωγή τους

στις διατάξεις του παρόντος νόμου και την προσαρμο-

γή τους. Οι ως άνω διοικητικές πράξεις ανακαλούνται

εφόσον βεβαιωθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος

και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Δια-

χείρισης της περιοχής η προσαρμογή των κατασκευών,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη πα-

ράγραφο του παρόντος.

Άρθρο 123

Αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων

και συνοδών εγκαταστάσεων

Στις ρυθμίσεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες

κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκατα-

στάσεων, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α΄ της παρ.

2 του άρθρου 89, με την προϋπόθεση ότι έχει κινηθεί,

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η διαδικασία

τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.

Αυθαίρετες κατασκευές της παραγράφου αυτής, για τις

οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ.

ή υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί

υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος. Για

την υπαγωγή, πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητι-

κών, υποβάλλονται:

α) έγγραφη βεβαίωση του αρμόδιου Ο.Τ.Α. σχετικά

με τη συναίνεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του

παρόντος,

β) αντίγραφα στοιχείων και σχεδίων από τα οποία απο-

δεικνύεται η έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του

ρυμοτομικού σχεδίου.

Άρθρο 124

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να τροποποιείται η

διαδικασία είσπραξης των προστίμων και η δυνατότητα

κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες.

Άρθρο 125

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Τμήματος Δ΄

1. Αν έχει πραγματοποιηθεί υπαγωγή στο ν. 4178/

2013, τότε είναι δυνατό με αίτηση του ενδιαφερομένου

να επανυπολογιστεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, σύμφωνα

με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι

προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή, καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο

του ν. 4178/2013 συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενι-

αίο πρόστιμο ως αυτό υπολογίζεται με βάση το Παράρ-

τημα Α΄. Αν από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι τα

ήδη καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου

με βάση τις διατάξεις του παρόντος δεν αναζητούνται.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου

Δομημένου Περιβάλλοντος εξακολουθούν να υφίστα-

νται οι υπάρχουσες διοικητικές δομές με τις αρμοδιό-

τητές τους σε σχέση με την εφαρμογή των προβλέψεων

του παρόντος.

3. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπα-

χθεί στην κατηγορία 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013,

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 4 του

άρθρου 96, μπορούν, ύστερα από σχετική συμπληρω-

ματική δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος,

να ενταχθούν στην ανωτέρω κατηγορία χωρίς την κατα-

βολή πρόσθετου παραβόλου.

4. Οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων

οι αυθαίρετες κατασκευές είχαν υπαχθεί στις ρυθμίσεις

του ν. 4014/2011 σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της

παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4067/2012, πλην όμως

δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή τους, μπορούν, εντός

δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

να περαιώσουν τη σχετική υπαγωγή με την καταβολή

του σχετικού ενιαίου ειδικού προστίμου όπως αυτό επα-

νυπολογίζεται, ύστερα από αίτησή τους, με τους ίδιους

όρους και προϋποθέσεις, καθώς και με τις μειώσεις και

αυξήσεις προστίμων που ισχύουν για τις νέες δηλώσεις

υπαγωγής που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

5. Μέχρι την συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της

επιτροπής της παραγράφου 10 του άρθρου 117, το ΚΕΣΑ,

μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιλαμβάνεται

της υπαγωγής στη διαδικασία του άρθρου 117 του πα-

ρόντος νόμου των εκκρεμών ενώπιόν του διαδικασιών

τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων

διατηρητέων κτιρίων της παραγράφου 10 του άρθρου

117 του παρόντος νόμου.

6. Καταργούνται η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4315/

2014 (Α΄ 269) και τα άρθρα 1 έως και 30, εκτός από την

παράγραφο 9 του άρθρου 30, καθώς και 38 και 39 του

ν. 4178/2013.

 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση