• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Φάκελος ΑΜΙΑΝΤΙΤ (Δρέπανο Αχαΐας)

Το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της εταιρείας "ΑΜΙΑΝΤΙΤ" στο Δρέπανο Αχαΐας,

έκλεισε το 2000, λειτούργησε ξανά λίγο καιρό αργότερα, αλλά τελικά κύρηξε πτώχεση λόγω οικονομικών προβλημάτων. Συνορεύει με το οικόπεδο της εταιρείας "ΤΙΤΑΝ" ενώ και τα 2 βρίσκονται ανάμεσα σε 3 χωριά (Αραχωβίτικα, Ψαθόπυργος, Δρέπανο). 'Εχει χαρακτηριστεί υγειονομική βόμβα αφού στο χώρο του οικοπέδου είναι διάσπαρτα υλικά αμιάντου, πετρελαιοειδή κατάλοιπα και άλλα επικίνδυνα υλικά που καθιστούν το χώρο απειλή εδώ και χρόνια για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Ιδιοκτήτης του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου και του περιβάλλοντος χώρου εκτάσεως 135 στρεμμάτων είναι η Εθνική Τράπεζα και η εταιρεία Κτηματική Α Ε . Παρά τις συνεχιζόμενες οχλήσεις, διαμαρτυρίες και επερωτήσεις στη βουλή οι ανωτέρω εταιρείες δεν εκτελούν τις αποφάσεις της πολιτείας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας) για καθαρισμό κι εξυγίανση του χώρου με δικά τους έξοδα. Τα επικύνδυνα αυτά απόβλητα πρέπει να μεταφερθούν σε χώρο υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (Ιτέα). 

Το 2011 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εξέδωσε απόφαση κατόπιν μελέτης που υποβλήθηκε σε αυτήν με τίτλο:

Έγκριση εργασιών συλλογής, αποµάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων και εξυγίανσης - αποκατάστασης του ακινήτου των πρώην βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της "ΑΜΙΑΝΤΙΤ"

 (συνέχεια μετά την απόφαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Τµήµα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασµού

 ΑΔΑ: 45ΒΧΟΡ1Φ-9ΓΓ

Πάτρα, 07 / 11 /2011 Αρ.πρωτ.:5266/95937 Σχετ: 4113/66375,3687/58422

 

Διεύθυνση:

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ.  Δ/νση:

Τ.Θ. 5036

 

Ταχ. Κώδικας:261-10

     ΠΡΟΣ:     Πίνακα αποδεκτών

Πληροφορίες:  Δρ. Ο.Ζήση, Δρ. Ε. Σιδέρη

 

Τηλέφωνο:

2610-461369

 

FAX:

2610-454986

 

  ΘΕΜΑ: Έγκριση εργασιών συλλογής, αποµάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων και εξυγίανσης - αποκατάστασης του ακινήτου των πρώην βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της "ΑΜΙΑΝΤΙΤ".

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) « για την προστασία του περιβάλλοντος».
 1. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Β25-04-02) « Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε..»,
 1. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων-Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός Διαχείρισης».
 1. Την ΚΥΑ 13588/725/06 « Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ….» ( ΦΕΚ 383 Β).
 1. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 « Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων …..» ( ΦΕΚ 791 Β).
 1. Την ΚΥΑ 8668/07 “Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ),…….¨ (Β’791)”.
 1. Το 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010). « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης.»
 1. Το Π. . υπ. αρ. 139/2010 « Οργανισµός της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου» ( ΦΕΚ 232Α/27-12-2010).
 1. Την από 06-07-2011 (αρ. πρωτ. υπηρ. 3687/58422/07-07-2011) αίτηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος/ /νση Περιουσίας µε συνηµµένη µελέτη αποκατάστασης του χώρου.
 1. Την από 28-07-2011 (αρ. πρωτ. υπηρ. 4113/66375/01-08-2011) αίτηση της εταιρείας SUK µε συνηµµένη ανασυνταγµένη µελέτη αποκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
 1. Το µε αρ. πρωτ. 3687/58422/15-07-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 1. Το µε αρ. πρωτ.  2163/25-10-2011  (αρ.  πρωτ.  υπηρ.  5124/92325/26-10-2011) έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 1. Το µε αρ. πρωτ. υπηρ. 5124/92325/31-10-2011 έγγραφο µας.
 1. Το γεγονός ότι µε την υλοποίηση της 2ης εναλλακτικής λύσης όπως αυτή προτείνεται στην υποβληθείσα µελέτη, δηλαδή τη δηµιουργία Χ.Υ.Τ.Ε.Α. για τη διάθεση των υφιστάµενων επικινδύνων αποβλήτων (µόνιµη υπόγεια αποθήκευση) εντός των ορίων του ακινήτου, η Υπηρεσία κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η άρση ή η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ρύπανσης σύµφωνα και µε την κείµενη νοµοθεσία.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση των εργασιών συλλογής, αποµάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων και εξυγίανσης - αποκατάστασης του ακινήτου των πρώην βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της « ΑΜΙΑΝΤΙΤ», σύµφωνα µε την 1η εναλλακτική λύση της υποβαλλόµενης µελέτης, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

 Α) Θέση έργου

 Ο χώρος του έργου βρίσκεται εντός των πρώην βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας « ΑΜΙΑΝΤΙΤ», στη περιοχή Δρέπανο Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας, σε απόσταση 14,5 χλµ περίπου βορειανατολικά της Πάτρας, 1,6 χλµ περίπου βορειοδυτικά του οικισµού Ψαθόπυργος, 1,3 χλµ περίπου βόρεια του οικισµού Δρεπάνου και 400µ περίπου νότια του Κορινθιακού κόλπου.

 Β) Εντοπισµός ρύπανσης

 Σύµφωνα µε την υποβληθείσα Μελέτη, στο χώρο των πρώην βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, συνολικής έκτασης 134.750 τ.µ περίπου, βρίσκονται διάσπαρτα εγκαταλελειµµένα βιοµηχανικά κτίρια καθώς και διάσπαρτα βιοµηχανικά υλικά παραγωγής του εργοστασίου (υλικά αµιάντου) τόσο επιφανειακά όσο και επιχωµένα. Πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες εδάφους, δοµικών υλικών, ύδατος και µετρήσεις αέρα προκειµένου να διαπιστωθεί η ρύπανση από αµίαντο και άλλες επικίνδυνες ουσίες, να προσδιορισθεί παράλληλα το µέγεθος ρύπανσης και να οριοθετηθούν οι χώροι στους οποίους αυτή εντοπίζεται. Επίσης εκτελέσθηκε στο ακίνητο γεωτεχνική έρευνα (γεωτρήσεις, πενετροµετρήσεις και ερευνητικά φρεάτια) µε σκοπό α) τη διερεύνηση του βάθους και της έκτασης των υφιστάµενων επικινδύνων αποβλήτων β)τη διαπίστωση της φύσης και της στρωµατογραφίας του εδάφους στην περιοχή του έργου και γ) τον προσδιορισµό του βάθους του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Συνοπτικά στο ακίνητο εντοπίστηκαν τα εξής προβλήµατα ρύπανσης α)πετρελαιοειδή κατάλοιπα, σε συγκεκριµένες περιοχές του ακινήτου τα οποία έχουν ρυπάνει το έδαφος επιφανειακά λόγω διαρροής τους από υπέργεια τσιµεντένια δεξαµενή και από διασκορπισµένα στο χώρο του ακινήτου βαρέλια β)αµίαντος εδάφους σε συγκεκριµένες εκτάσεις του ακινήτου σε κυµαινόµενα ποσοστά και βάθη γ) δοµικά υλικά αµιάντου σε εκτεταµένες περιοχές και κτίρια του ακινήτου δ) πρώτη ύλη αµιαντοτσιµέντου και αντιδραστήρια εντός συγκεκριµένων κτιρίων του ακινήτου.

Ακολούθησε ταυτοποίηση των επικινδύνων αποβλήτων µέσω ειδικών αναλύσεων, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο κεφ. 2.2 της υποβληθείσας µελέτης και η εργαστηριακή ανάλυση πραγµατοποιήθηκε από πιστοποιηµένο εργαστήριο. Η συνολική ποσοτική εκτίµηση από κάθε µορφή εντοπισµένης ρύπανσης είναι: 1) 25.000 m2 στέγες και προσόψεις κυµατοειδών φύλλων αµιαντοτσιµέντου στα υφιστάµενα κτίρια του ακινήτου 2) 2300 tn θραύσµατα και δοµικά υλικα αµιαντοτσιµέντου (σωλήνες, καπναγωγοί κ.λ.π) στην επιφάνεια του ακινήτου 3) 200Kg χηµικά αντιδραστήρια 4) 70.000 m3 έδαφος ρυπασµένο από αµίαντο 5) 250 m3 έδαφος ρυπασµένο από πετρελαιοειδή κατάλοιπα.

 Γ) Φορέας του έργου

 Φορείς του έργου είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε και η Κτηµατική ΑΚΕ, οι οποίοι θα καταβάλλουν τις δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών συλλογής, αποµάκρυνσης και εξυγίανσης/αποκατάστασης και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. Υπoχρεούνται δε να ενηµερώνουν την Υπηρεσία µας για την έναρξη (το συντοµότερο δυνατό), την πορεία και το πέρας των εργασιών. Οι φορείς του έργου δύνανται να αναθέσουν την εκτέλεση των ως άνω εργασιών σε εταιρία (εργολάβο) κατόπιν σχετικής Σύµβασης, την οποία οι φορείς υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία µας αµέσως µετά την υπογραφή της.

 Δ) Εργασίες εξυγίανσης / αποκατάστασης

 1. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εξυγίανσης / αποκατάστασης θα πρέπει:
 • Να γίνει πλήρης προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων και να καθορισθούν λεπτοµερώς όλα τα µέτρα ελέγχου και οι απαραίτητες ενέργειες ασφάλειας και προστασίας.
 • Για κάθε τµήµα των εργασιών να υπάρχει λεπτοµερές Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο στο χώρο του έργου και να γνωστοποιείται - επιδεικνύεται σε κάθε ενδιαφερόµενο (εργαζόµενο ή Δηµόσια Αρχή).
 • Να πραγµατοποιείται φύλαξη και επιτήρηση των εγκαταστάσεων καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και εξυγίανσης και αποκατάστασης του χώρου.
 • Κατηγοριοποίηση και διαχωρισµό όλων των αποβλήτων, µε κωδικούς ΕΚΑ, σε επικίνδυνα και µη επικίνδυνα απόβλητα.
 • Να γίνει Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου και να καταρτισθεί σχέδιο εργασιών, ασφάλειας και υγείας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π. . 212/2006 και Π. . 305/96 και γνωστοποίησή του στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 
 1. Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν, θα αφορούν στα ακόλουθα:
 • Για τα επικίνδυνα απόβλητα (υλικά και θραύσµατα αµιαντοτσιµέντου, χηµικά αντιδραστήρια, έδαφος ρυπασµένο από πετρελαιοειδή και άλλα χηµικά καθώς και εύθρυπτα υλικά αµιάντου) που βρίσκονται επί των δαπέδων κτιρίων, των εξωτερικών χώρων και επί του εδάφους του γηπέδου, τη συλλογή κατά είδος αποβλήτου (ΕΚΑ), ώστε να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιµότητα του κάθε ΕΚΑ, και τη σύµφωνα µε την πρώτη εναλλακτική λύση της ανασυνταγµένης µελέτης αποκατάστασης διασυνοριακή µεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτηµένους χώρους του εξωτερικού µε σκοπό την αξιοποίηση τους και την ασφαλή τελική διάθεσή τους. Η συλλογή, συσκευασία και µεταφορά να γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις και ειδικότερα οι Κ.Υ.Α ΗΠ 13588 / 725 / 06 (ΦΕΚ 383Β), 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/07 (287Β) και της ειδικής ισχύουσας νοµοθεσίας περί αµιάντου. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πανελλαδική άδεια συλλογής και µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α και να έχει άδεια διασυνοριακής µεταφοράς.
 • Για τις εργασίες αποξήλωσης, συλλογής και διαχείρισης όλων των αµιαντούχων υλικών πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει να ληφθεί η σχετική έγκριση εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις την Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β/08-03-91) για τον αµίαντο. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 21017/84/2009. Τα αµιαντούχα υλικά που θα προκύψουν από τις εργασίες αυτές θα διαχειριστούν σύµφωνα µε τη παρ. 2.1.
 • Για το ρυπασµένο έδαφος να υποβληθεί στην Υπηρεσία µας, εντός δύο µηνών, από την υπογραφή της παρούσης, ο λεπτοµερής τεχνικός σχεδιασµός των εργασιών εξυγίανσης-αποκατάστασης του χώρου µε βάση την 1η εναλλακτική λύση της υποβληθείσας µελέτης, δηλαδή την εκσκαφή, συλλογή και διασυνοριακή µεταφορά των ρυπασµένων εδαφών.
 • Σε περίπτωση αξιοποίησης ή επεξεργασίας ή διάθεσης µέρους των επικινδύνων αποβλήτων εντός της χώρας θα πρέπει να προσκοµιστούν στην Υπηρεσία µας οι αντίστοιχες άδειες και ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη στις οποίες θα αναφέρεται η αποδοχή των ανάλογων κωδικών ΕΚΑ.

2.5 Προετοιµασία του χώρου – καθορισµός ορίων ρυπασµένου εδάφους. Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο του απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού.

 • Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε διασπορά ινών ή σκόνης αµιάντου στον αέρα.
 • Έλεγχος και παρακολούθηση. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής θα ληφθούν νέα δείγµατα εδάφους τα οποία κατόπιν κατάλληλων αναλύσεων θα πιστοποιούν την απορρύπανση του υπόψη χώρου.
 • Αποκατάσταση χώρου εκσκαφής. Η εκσκαφή θα καλυφθεί µε νέο, καθαρό έδαφος.
 • Για τα τυχόν µη επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύψουν, τη συλλογή ,τη µεταφορά τους, την αξιοποίηση τους ή την ασφαλή τελική διάθεσή τους σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κ.ΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β΄) από εταιρείες που διαθέτουν τις απαραίτητες σε ισχύ άδειες. 
 1. Ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να χρησιµοποιεί ή να διαθέτει κατάλληλα διαπιστευµένο εργαστήριο χηµικών αναλύσεων για τον έλεγχο της κατάστασης των ρυπασµένων εδαφών. Θα υπάρχει ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και κατάλληλα εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό του εργολάβου του υπόψη έργου, που θα είναι υπεύθυνα για τη σωστή λειτουργία και ρύθµιση των συστηµάτων απορρύπανσης όσο και για την περιοδική συντήρηση όλου του εξοπλισµού. Επίσης, ο εργολάβος οφείλει να διαθέτει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για περιπτώσεις ατυχήµατος κατά τη διάρκεια των εργασιών απορρύπανσης / εξυγίανσης.
 1. Για την ασφάλεια κατά τις εργασίες απορρύπανσης / εξυγίανσης του χώρου θα πρέπει η εγκατάσταση, λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση όλων των συστηµάτων να γίνεται από έµπειρο και κατάλληλο προσωπικό του εργολάβου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στην εφαρµογή των παραπάνω καθώς και σε όλα τα συναφή µε αυτά θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.
 1. Σε κάθε στάδιο εργασιών θα πρέπει να καθοριστούν και να οριοθετηθούν επακριβώς οι περιοχές εργασίας (χώροι εκτέλεσης εργασιών), οι περιοχές µε ελεγχόµενη πρόσβαση και οι περιοχές οργάνωσης (χώροι εγκατάστασης εξοπλισµού, εξοπλισµός υποστήριξης κ.α.).
 1. Να αποκλειστούν όλοι οι χώροι όπου θα πραγµατοποιούνται πάσης φύσης εργασίες, ώστε να µην είναι δυνατή η πρόσβαση από οποιοδήποτε άτοµο µη σχετικό µε την εγκατάσταση.
 1. Πριν από την είσοδο του προσωπικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να εκτιµηθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι καθώς και να γνωστοποιηθούν σε όλους τους εργαζόµενους, το πλάνο εργασιών, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και τα µέσα ατοµικής προστασίας που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν.
 1. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήµατος.
 1. Όλα τα συλλεγόµενα επικίνδυνα απόβλητα να συσκευάζονται σε κατάλληλα µέσα συσκευασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και µέχρι την αποµάκρυνσή τους να παραµένουν σε αποµονωµένο και καλά φυλασσόµενο χώρο. Η αποµάκρυνση των αποβλήτων να γίνεται είτε παράλληλα µε τις εργασίες εξυγίανσης / αποκατάστασης είτε αµέσως µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και να πραγµατοποιείται από εταιρίες οι οποίες διαθέτουν άδεια συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Οι εταιρίες αυτές θα πρέπει επίσης να διαθέτουν συµβάσεις µε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων.
 1. Η αποµάκρυνση όλων των µη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύψουν από τις εργασίες εξυγίανσης και αποκατάστασης, να αναλαµβάνεται από κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρίες,κατόπιν σχετικών συµβάσεων. Οι ανωτέρω εταιρίες πρέπει να διαθέτουν συµβάσεις µε κατάλληλα αδειοδοτηµένους αποδέκτες, όπου θα παραδίδονται τα απόβλητα για τελική διάθεση ή αξιοποίηση.
 1. Παρακολούθηση πορείας έργων – Καθορισµός στόχου αποκατάστασης Κατά τη διάρκεια των εργασιών απορρύπανσης / εξυγίανσης του ρυπασµένου χώρου θα πραγµατοποιείται, κατ’ ελάχιστο:
 • Επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας όλων των συστηµάτων
 • Σύνταξη έκθεσης προόδου των εργασιών απορρύπανσης . Τα ανωτέρω αποτελέσµατα θα περιλαµβάνονται στην / στις έκθεση / εκθέσεις προόδου των εργασιών απορρύπανσης, οι οποίες θα πρέπει να κατατίθενται στη /νση ΠΕ.Χ9.ΣΧ. της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
 1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εξυγίανσης και αποκατάστασης θα πρέπει να εφαρµοστεί κατάλληλο Πρόγραµµα Παρακολούθησης της Ποιότητας του Περιβάλλοντος (ΠΠΠΠ) στο χώρο του ακίνητο, προκειµένου να διαπιστωθεί η εξέλιξη της περιβαλλοντικής κατάστασης. Το εν λόγω ΠΠΠΠ θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία µας ώστε, εφόσον θεωρηθεί σκόπιµο, να συµπληρωθεί – τροποποιηθεί η παρούσα Απόφαση.
 1. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση εφοδιασµού και µε άλλες άδειες-εγκρίσεις, αν από τη σχετική νοµοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στον Υπ. Π.Ε.Κ.Α. µέσα σε 30 ηµέρες από τη λήψη της. 

Ε.Δ.: 1. Χ.Α                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. Ο.Ζήση                                                                       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 1. Ε. Σιδέρη
 1. Θ. Παπαδόπουλος
 1. Ι. Τσακαρέστος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Εθνική Τράπεζα /Δνση Περιουσίας (25.Β.21) Σταδίου 38 105 64 Αθήνα

(Με απόδειξη)

2) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Κ.Ε Όµιλος Εταιρειών Αντζουλάτος Παραλία Πατρών (Παναγίτσα) 265 17 Πάτρα

(Με απόδειξη)

 3)Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Γεν. /Δνση Περιβάλλοντος

Δ/νση Περ. Σχεδιασµού

Τµήµα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πατησίων 147 112 51 Αθήνα

4) Ε.Υ.Ε.Π. Τοµέας Νοτίου Ελλάδος Λ. Κηφισίας 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ

5)ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕ9ΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ

6)Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Αρέθα και Παπαδιαµάντη 14 Πάτρα

7) Δήµος Πάτρας Γραφείο Δηµάρχου

8) Περιφερειακό Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου (Κ.Ε.Π.Ε.Κ) Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 12 264 41 Πάτρα

  http://tempo24.news/sites/default/files/styles/related_articles/public/articles/2017/07/04/138ad9d4d7c4d7b29e5fef0eec21d123_xl-800x445.jpg?itok=DJUjKVwt

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία Εθνική Τράπεζα προσέφυγε στο Συμβούλιο Της Επικρατείας κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. η προσφυγή εκδικάστηκε την 01-02-2017 και η απόφαση ήταν απορριπιτική για την ΕΤΕ. Η απόφαση του ΣτΕ δημοσιεύτηκε αρχές Νοεμβρίου του 2017. Αμέσως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως όφειλε, κάλεσε τους ιδιοκτήτες του ακινήτου να εφαρμόσουν την απόφασή της 5266/95937/7-11-2011.

Η Ομοσπονδία μας θέλωντας να έχει μια πλήρη κι επικαιρωμένη απάντηση της απόφασης της Αποκεντ. Διοίκησης με έγραφό της στι 16-11-2017 ζήτησε απο τη Δ/νση Περιβ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντ. Διοίκησης μια αναλυτική κατάσταση των ποσοτήτων των επικίνδυνων υλικών και ποιά είναι τα επιμέρους κόστη τόσο κατά το στάδιο της συλλογής αυτών όσο και της μεταφοράς τους σε ΧΥΤΕΑ. Η απάντηση της Αποκ. Διοίκησης είναι η παρακάτω:

Εμείς, θέλοντας να έχουμε μια συγκεντρωτική ματιά των δυο προτάσεων που είχε η Αποκεντ. Διοίκηση βάση της μελέτης για να καταλήξει στην τελική της απόφασή της το 2011, φτιάξαμε έναν πίνακα για διευκόλυνση των αναγνωστών μας. Είναι ο παρακάτω:

 

Οικονομική σύγκριση 1ης και 2ης εναλλακτικής  λύσης

 

1η εναλλακτική λύση διασυνοριακή μεταφορά

(επιφανειακά)                     (εντός του εδάφους)

2η εναλλακτική λύση δημιουργία ΧΥΤΕΑ 

εντός του οικοπέδου

Συλλογή, συσκευασία και σήμανση θραυσμάτων και δομικών υλικών αμιαντοτσιμέντου,   299.000 ευρώ.

Συλλογή και υπεδάφια αποθήκευση θραυσμάτων και δομικών υλικών αμιαντοτσιμέντου,   299.000 ευρώ

Αποξήλωση στεγών και προσόψεων κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου. Συσκευασία και σήμανση των αποξηλωθέντων υλικών,     375.000 ευρώ.

Αποξήλωση στεγών και προσόψεων κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου. Υπεδάφια αποθήκευση των αποξηλωθέντων υλικών,      375.000 ευρώ

Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, διασυνοριακή μεταφορά και διάθεση χημικών αντιδραστηρίων, 5.000 ευρώ

Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, διασυνοριακή μεταφορά και διάθεση χημικών αντιδραστηρίων, 5.000 ευρώ.

Διασυνοριακή μεταφορά και υγειονομική ταφή αμιαντούχων δομικών υλικών 1.325.000 ευρώ.

 

 

Κατασκευή Χυτέα εντός των ορίων του ακινήτου για την υπεδάφια αποθήκευση των αποβλήτων.  Εκσκαφή συλλογή και υπεδάφια αποθήκευση 70.000m3 εδαφών ρυμασμένων από αμίαντο     3.630.000 ευρώ.

Εκσκαφή, συλλογή, συσκευασία και σήμανση εδαφών ρυπασμένων από αμίαντο,  3.500.000 ευρώ

 

Διασυνοριακή μεταφορά και υγειονομική ταφή αμιαντούχων εδαφών, 35.000.000 ευρώ.

 

Εκσκαφή, συλλογή, συσκευασία και σήμανση ρυπασμένων από πετρελαιοειδή κατάλοιπα εδαφών, 12.500 ευρώ.

Εκσκαφή, συλλογή και υπεδάφια αποθήκευση ρυπασμένων από πετρελαιοειδή κατάλοιπα εδαφών, 12.500 ευρώ.

Διασυνοριακή μεταφορά και οριστική διάθεση ρυπασμένων από πετρελαιοειδή κατάλοιπα εδαφών, 125.000 ευρώ.

 

 

 'Αρα εδώ έχουμε μια διοικητική πράξη της πολιτείας άμεσα εκτελεστή από τους υπόχρεους. Στις σημερινές συνθήκες των μνημονιακών χρόνων και της επιτροπείας των δανειστών στη χώρα μας μπορούν να λειτουργήσουν οι νόμοι και οι αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης υπέρ των πολιτών;

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση