O ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Ένα σημαντικό φυσικό σύστημα διαχρονικής υποστήριξης της διαβίωσης των ανθρώπινων κοινωνιών

Ενημερωτικό Δελτίο της 2ης Συνάντησης Εργασίας

Την 27η Μαρτίου 2016 έλαβε χώρα στην Αθήνα η 2η συνάντηση εργασίας, συνέχεια της πρώτης του Κρυονερίου της Κορινθίας της 10ης Ιανουαρίου 2016, με θέμα το ευρύτερο σύστημα του Κορινθιακού κόλπου.

Τα θέματα της συνάντησης ήταν:

-Λειτουργία "Άτυπου Συντονιστικού Οργάνου" Επιστημόνων και Οικολογικών Οργανώσεων

-Δυνατότητες χρηματοδότησης για πλήρη ωκεανογραφική μελέτη του Κορινθιακού Κόλπου (Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα)

-Πως θα συνεχιστεί το πρόγραμμα NATURA  στον Κορινθιακό

- Προετοιμασία για μια πιθανή συνάντηση με τους Περιφερειάρχες (περί τον Κορινθιακό)

-Άλλα θέματα

-Σχετικά με το πρώτο θέμα:

Συμφωνήθηκε  υπό την υποστήριξη της «Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου - η "ΑΛΚΥΩΝ"» να λειτουργήσει «Άτυπο Συντονιστικό Όργανο Επιστημόνων και Οργανώσεων Πολιτών» με σκοπό:

  • την  συγκέντρωση της υφιστάμενης γνώσης τόσο για το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές σύστημα του διευρυμένου Κορινθιακού Κόλπου,
  • την αποτύπωση των ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων στο φυσικό σύστημα,
  • την διαμόρφωση προτάσεων με βάση αρχές διαχείρισης που να βασίζονται στην αρχή της προσαρμογής στη λειτουργία των φυσικών συστημάτων,
  • την προώθηση και διάχυση της γνώσης, την ανάδειξη των σοβαρών  επιπτώσεων στα  φυσικά συστήματα και των αρχών διαχείρισης με διαρκείς διαβουλεύσεις στους πολίτες, στις οργανώσεις τους, στους παραγωγικούς φορείς και στους φορείς αποφάσεων τοπικού, περιφερειακού, κεντρικού επιπέδου ...

       Οι επιστημονικές πληροφορίες, οι αναλύσεις, οι θέσεις, οι απόψεις θα συντεθούν σε ένα ενιαίο κείμενο.

Την ευθύνη για ανοιχτές ενημερωτικές διαδικασίες, για διεργασίες διαβούλευσης, για συναντήσεις με αιρετούς εκπροσώπους όλων των βαθμίδων διοίκησης θα έχει η "Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου – Η ΑΛΚΥΩΝ". Σημαντική θα είναι συνεργασία με τον "Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου - ΣΠΟΑΚ".

Η πρόοδος των εργασιών του «Άτυπου Συντονιστικού Οργάνου» θα κοινοποιείται και θα διαχέεται με μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο προόδου

Το "Συντονιστικό Όργανο" θα είναι ανοιχτό σε επιστήμονες ειδικούς σε επι μέρους θέματα, που θα συμπληρώνουν το πλέγμα της ανάλυσης του πολύπλοκου φυσικού συστήματος, του πολύπλοκου ανθρωπογενούς συστήματος και της αλληλόδρασής τους. Το "Συντονιστικό Όργανο" θα είναι ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή σε ένωση πολιτών να καταθέσουν αντίστοιχες απόψεις και προτάσεις για γενικά  (του Κορινθιακού) ή τοπικά θέματα και να συμμετέχουν στις διεργασίες προσδιορισμού και υλοποίησης σχετικών στόχων.

Η "ΑΛΚΥΩΝ" αναλαμβάνει να διαμορφώσει ένα κατάλογο ενδιαφερομένων να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή  και οι οποίοι θα ενημερώνονται αντίστοιχα για την πρόοδο των εργασιών και γενικά για τις πρωτοβουλίες του "Συντονιστικού Οργάνου" .

Ο κατάλογος θα συμπεριλαμβάνει:

α) επιστήμονες που θέλουν να συμβάλλουν (δεν είναι κατ' ανάγκη εκπρόσωποι των φορέων τους),

β) πολίτες που θέλουν να συνεργαστούν (κυρίως για τα πιο τοπικά θέματα),

γ) εκπροσώπους οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

δ) εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων.

 

-Σχετικά με το δεύτερο θέμα (δυνατότητες εκτέλεσης πλήρους ωκεανογραφικής μελέτης.) :

Αναφέρθηκαν ως πιθανές πηγές χρηματοδότησης  οι Περιφέρειες, τα προγράμματα INTERREG και το πρόγραμμα «Θάλασσα και Αλιεία» που αναμένεται προσεχώς. Συμφωνήθηκε η ανάγκη μιας πιο οργανωμένης καταγραφής και παρακολούθησης των πιθανών τρεχουσών ή και μελλοντικών πηγών χρηματοδότησης και αναφέρθηκε ότι αυτή η εργασία  θα προέλθει πιθανότατα από την πλευρά των Επιστημόνων

Μετά από διαλογική συζήτηση προέκυψαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: α) ένταξη  του θέματος ως αίτημα προς τις Περιφέρειες στην συνολική παρέμβαση προς αυτές, β) η ενθάρρυνση του συνόλου του επιστημονικού δικτύου για τον Κορινθιακό να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση (τόσο σε εθνικό όσο και κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο), γ) παρέμβαση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  Κο Αποστόλου  για την απόδοση των προβλεπόμενων από την υφιστάμενη κατάσταση του Κορινθιακού Κόλπου θεσμικών χαρακτηρισμών (σε συνέχεια των επαφών, εργασιών, αιτημάτων και δεσμεύσεών του που έχουν προηγηθεί) προκειμένου να θεσμοθετηθεί και η απορρέουσα από τους χαρακτηρισμούς αυτούς αναγκαιότητα για επιστημονική παρακολούθηση της περιοχής.

-Σχετικά με το τρίτο θέμα: (NATURA στον Κορινθιακό Κόλπο ).

Κατά την συζήτηση του θέματος προέκυψαν ενθαρρυντικά στοιχεία για συνέχιση του προγράμματος NATURA στον Κορινθιακό Κόλπο. Επισημάνθηκε η ανάγκη ετοιμότητας   ώστε  με την ανακήρυξη  των θαλάσσιων περιοχών NATURA, το Συντονιστικό να δραστηριοποιηθεί άμεσα στην κατεύθυνση της ίδρυσης του προβλεπόμενου Φορέα Διαχείρισης. 

-Σχετικά με το τέταρτο θέμα (Συνάντηση με τους Περιφερειάρχες).

Συμφωνήθηκε  όπως διαμορφωθεί ένα συμπαγές θεματολόγιο πάνω στο οποίο θα κληθούν να πάρουν θέση οι περιφερειάρχες και να ανακοινώσουν με ποιές πολιτικές θέλουν να διαχειριστούν το ενιαίο σύστημα της περιοχής.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση